LSK_98_vector.epsBiedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
(turpmāk – LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kuras darbība aptver visu Latvijas teritoriju. Katrā reģionā darbojas LSK komiteja (kopā 26) ar nodaļām pilsētās, tādējādi organizācija spēj sniegt palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām. LSK ir viena no vecākajām sabiedriskajām organizācijām Latvijā (dibināta 1918.gada 20.novembrī, 2 dienas pēc Latvijas valsts dibināšanas), kas nemitīgi attīsta un pilnveido savu darbību un piedāvātos humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. Saskaņā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem, LSK darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš ir nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem, saglabājot neitralitāti un veicinot humānismu, ar mērķi atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, kā arī sabiedrībā veicināt savstarpējo sapratni, iecietību un sadarbību.

LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valsts piederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu, tādejādi sekmējot klienta krīzes situācijas pārvarēšanu un veicot šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

LSK ir vienīgā ar likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (trupmāk – SSKSP) organizācijas nacionālā biedrība, kas ar SSKSP kustības mandātu veic darbību Latvijas Republikā. Saskaņā ar 1949.g. Ženēvas konvencijām un to 1977.g. un 2005.g. papildprotokoliem, LSK darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā.

Organizācijā ir:

 • ~10 000 biedru
 •  ~1300 brīvprātīgo
 •  26 komitejas
 •  303 nodaļas
 •  20 LSK jaunatnes nodaļas

 

LSK statūtos un stratēģijā noteiktie pamatuzdevumi:

 • popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipus;
 • būt gataviem reaģēt ārkārtas un krīzes situācijās, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;
 • pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīvesveidu, attīstīt un pilnveidot LSK palīdzību sociālajā un veselības jomā;
 • nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu;
 • nodrošināt jauniešiem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
 • sekmēt jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu;
 • īstenot integrācijas projektus, veicot darbu ar migrantiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, dažāda veida diskriminācijai un vardarbībai pakļautām sabiedrības grupām;
 • īstenot apmācības, projektus, pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par būtiskiem sociāliem jautājumiem, to cēloņiem un sekām

LSK darbība balstās uz Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem:

Humānisms – atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, veicināt savstarpējo sapratni, draudzību, sadarbību un ilgstošu mieru.
Objektīvums – cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, netiek šķiroti pēc tautības, rases, statusa sabiedrībā, ticības vai politiskiem uzskatiem, jo LSK tiecas atvieglot ciešanas balstoties uz vajadzībām, prioritāri palīdzot tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.
Neitralitāte – lai saglabātu uzticamību, LSK iesaistītie biedri un brīvprātīgie nenostājas neviena pusē, neiesaistās politiska, reliģiska vai ideoloģiska satura darbībās.
Neatkarība – kustība ir neatkarīga. Nacionālās biedrības, kā palīgs savas valsts valdībai humāno pakalpojumu sniegšanā, un darbojoties saskaņā ar savas valsts likumdošanu, vienmēr saglabā savu autonomiju, lai jebkurā gadījumā rīkotos saskaņā ar Kustības pamatprincipiem.
Brīvprātība – darbība tiek veikta brīvprātīgi, negūstot personisku labumu.
Vienotība – katrā valstī ir tikai viena Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness biedrība. Tā ir pieejama visiem un veic humānu darbu visā valsts teritorijā.
Visaptverošums – SSK/SP kustība, kurā visām nacionālajām biedrībām ir vienādas tiesības un pienākumi, aptver visu pasauli.

LSK ir uzkrājusi ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. LSK jau vairāku gadu garumā cieši sadarbojas ar valsts institūcijām un pašvaldībām, īstenojot dažādu donoru finansētus projektus. Regulāra sadarbība ar pašvaldībām ir izveidojusies LSK komitejām, sniedzot pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un aktivizējot iedzīvotājus, lai veidotu noturīgu saikni starp indivīdu un valsti, tādējādi vairojot cilvēku atbildību par sabiedrību, kurā viņi dzīvo. Tas palīdz mazināt šķēršļus Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei un veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā.

2013. gada 20. novembrī LSK atzīmēja 95 gadskārtu kopš tās dibināšanas. Šā notikuma kontekstā 2013. gada 7. novembrī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tika atklāta izstāde par LSK darbību, kas sniedz iespēju iepazīties ne tikai ar LSK vēsturi, bet arī paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību no humānisma skatupunkta. 2014.gada laikā ceļojošā izstāde priecējusi Rīgas, Alūksnes, Madonas, Olaines, Krimuldas, Gulbenes un Liepājas iedzīvotājus un viesus, un tā tiks eksponēta visā Latvijas teritorijā līdz pat LSK simtgadei 2018. gada 20. novembrī, kad tā, papildināta ar materiāliem no LSK 27 komitejām, atgriezīsies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. LSK saņēmis daudz pozitīvu iedzīvotāju atsauksmju, un tas ir stiprinājis komiteju atpazīstamību dažādās Latvijas pilsētās.rcrc-flags_2

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ietilpst Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību Federācijā (turpmāk – SKSPNB Federācija), kuras misija ir, mobilizējot humānisma spēkus, aizsargāt un uzlabot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, kuru izdzīvošanas, sociālo un ekonomisko drošību un cilvēka cieņu visvairāk ietekmē dažādas riska situācijas. SKSPNB Federācija koordinē un vada starptautisko palīdzību dabas un cilvēku darbības izraisīto katastrofu upuriem, bēgļiem, kā arī slimību un epidēmiju laikā. Federācijas misija ir organizēt palīdzības sniegšanu, strādāt pie Nacionālo biedrību kapacitātes palielināšanas un ar Nacionālo biedrību palīdzību sniegt atbalstu cilvēkiem, kam tā nepieciešama. Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības (turpmāk – SSKSP) plašais tīklojums ļauj nogādāt vai sniegt palīdzību līdz ikvienai vietai, sabiedrībai, cilvēkam. Kopumā SSKSP kustībā ir 189 nacionālās biedrības, t.sk., LSK.

Latvijas un starptautiskā līmenī LSK jau ilgstoši un regulāri iesaistās dažāda mēroga starptautiskos pasākumos un aktivitātēs, t.sk., konferencēs, pieredzes apmaiņā, darba grupās, kā arī, apkopojot un nosūtot informāciju par esošo situāciju Latvijā un veiktajām aktivitātēm LSK darbības programmās. Tādējādi LSK pauž savu viedokli un iesaistās starptautiskās diskusijās un lēmumu pieņemšanas procesā.

Aicinām noskatīties video par Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības vēsturi.