LSK_98_vector.epsBiedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
(turpmāk – LSK) ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas – 1918. gada 20. novembra – sniedz palīdzību grūtībās nonākušiem cilvēkiem. Tās darbība aptver visu Latvijas teritoriju – katrā reģionā darbojas LSK komiteja (kopā 26, to sastāvā ir 254 nodaļas un 10 jaunatnes nodaļas), tādējādi nodrošinot palīdzību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām.

LSK mērķtiecīgi attīsta un pilnveido savu darbību un piedāvātos humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepieciešama visvairāk. Saskaņā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem, LSK darbības mērķis ir profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas un vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskiem uzskatiem. LSK aktivtitātes tiek īstenotas, saglabājot neitralitāti un veicinot humānismu, ar mērķi atvieglot cilvēku ciešanas, aizsargāt dzīvību un veselību, nodrošināt cieņu pret cilvēku, kā arī sabiedrībā veicināt savstarpējo sapratni, iecietību un sadarbību.

LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām – individuāliem klientiem, grupām, ģimenēm ar bērniem, trešo valstu valsts piederīgajiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu u.c., tādejādi sekmējot klienta krīzes situācijas pārvarēšanu un veicot šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

LSK ir vienīgā ar likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (trupmāk – SSKSP) organizācijas nacionālā biedrība, kas ar SSKSP kustības mandātu veic darbību Latvijas Republikā. Saskaņā ar 1949.g. Ženēvas konvencijām un to 1977.g. un 2005.g. papildprotokoliem, LSK darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā.

LSK ir:

 • ap 7 000 biedri
 • ap 2500 brīvprātīgie
 • 26 reģionālās komitejas
 • 254 nodaļas
 • 10 LSK jaunatnes nodaļas

 

LSK statūtos un stratēģijā noteiktie pamatuzdevumi:

 • popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipus;
 • būt gataviem reaģēt ārkārtas un krīzes situācijās, sniedzot palīdzību cietušajiem, apmācīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;
 • pilnveidot sabiedrības izpratni par veselīgu dzīvesveidu, attīstīt un pilnveidot LSK palīdzību sociālajā un veselības jomā;
 • nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu;
 • nodrošināt jauniešiem kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu;
 • sekmēt jauniešu interesi par brīvprātīgo darbu;
 • īstenot integrācijas projektus, veicot darbu ar migrantiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, dažāda veida diskriminācijai un vardarbībai pakļautām sabiedrības grupām;
 • īstenot apmācības, projektus, pasākumus, lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par būtiskiem sociāliem jautājumiem, to cēloņiem un sekām.

LSK darbība balstās uz Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības 7 pamatprincipiem:

LSK darbibas pamatprincipi

2013. gada 20. novembrī LSK atzīmēja 95 gadskārtu kopš tās dibināšanas. Šā notikuma kontekstā 2013. gada novembrī Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tika atklāta izstāde par LSK darbību, kas sniedz iespēju iepazīties ne tikai ar LSK vēsturi, bet arī paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību no humānisma skatupunkta. 2014.gada laikā ceļojošā izstāde priecējusi Rīgas, Alūksnes, Madonas, Olaines, Krimuldas, Gulbenes un Liepājas iedzīvotājus un viesus, un tā tiks eksponēta visā Latvijas teritorijā līdz pat LSK simtgadei 2018. gada 20. novembrī, kad tā, papildināta ar materiāliem no LSK 27 komitejām, atgriezīsies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. LSK saņēmis daudz pozitīvu iedzīvotāju atsauksmju, un tas ir stiprinājis komiteju atpazīstamību dažādās Latvijas pilsētās.LSK ir uzkrājusi ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. LSK jau vairāku gadu garumā cieši sadarbojas ar valsts institūcijām un pašvaldībām, īstenojot dažādu donoru finansētus projektus. Regulāra sadarbība ar pašvaldībām ir izveidojusies LSK komitejām, sniedzot pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem un aktivizējot iedzīvotājus, lai veidotu noturīgu saikni starp indivīdu un valsti, tādējādi vairojot cilvēku atbildību par sabiedrību, kurā viņi dzīvo. Tas palīdz mazināt šķēršļus Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei un veicina iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā.

rcrc-flags_2

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) ietilpst Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību Federācijā (turpmāk – SKSPNB Federācija), kuras misija ir, mobilizējot humānisma spēkus, aizsargāt un uzlabot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, kuru izdzīvošanas, sociālo un ekonomisko drošību un cilvēka cieņu visvairāk ietekmē dažādas riska situācijas. SKSPNB Federācija koordinē un vada starptautisko palīdzību dabas un cilvēku darbības izraisīto katastrofu upuriem, bēgļiem, kā arī slimību un epidēmiju laikā. Federācijas misija ir organizēt palīdzības sniegšanu, strādāt pie Nacionālo biedrību kapacitātes palielināšanas un ar Nacionālo biedrību palīdzību sniegt atbalstu cilvēkiem, kam tā nepieciešama. Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības (turpmāk – SSKSP) plašais tīklojums ļauj nogādāt vai sniegt palīdzību līdz ikvienai vietai, sabiedrībai, cilvēkam. Kopumā SSKSP kustībā ir 189 nacionālās biedrības, t.sk., LSK.

Latvijas un starptautiskā līmenī LSK jau ilgstoši un regulāri iesaistās dažāda mēroga starptautiskos pasākumos un aktivitātēs, t.sk., konferencēs, pieredzes apmaiņā, darba grupās, kā arī, apkopojot un nosūtot informāciju par esošo situāciju Latvijā un veiktajām aktivitātēm LSK darbības programmās. Tādējādi LSK pauž savu viedokli un iesaistās starptautiskās diskusijās un lēmumu pieņemšanas procesā.

Aicinām noskatīties video par Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības vēsturi.