Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka sniedzam vislabāko pieredzi mūsu tīmekļa vietnē. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk

Statūtu redakcija apstiprināta
Latvijas Sarkanā Krusta XVIII kongresā
Rīgā, 2017. gada 24. novembrī

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”
STATŪTI (statūti lejupielādei ŠEIT)

I NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Nosaukums un dibināšana

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK).
1.2. LSK ir dibināta 1918. gada 20. novembrī. LSK ir vienīgā ar Latvijas Republikas likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (turpmāk – SSKSP) kustības nacionālā biedrība, kas veic savu darbību Latvijas Republikā.
1.3. LSK ir SSKSP biedrību federācijas locekle.

2. Darbības mērķis, pamatuzdevumi un principi

2.1. LSK darbību regulē:
2.1.1. šie statūti, uz statūtu pamata izdotie LSK iekšējie normatīvie akti;
2.1.2. Biedrību un nodibinājumu likums, Latvijas Sarkanā Krusta likums un citi ārējie normatīvie akti, t.sk. 1949. gada 12. augusta Ženēvas konvencijas un šo konvenciju 1977. gada 8. jūnija un 2005. gada 8. decembra papildprotokoli (turpmāk — Ženēvas konvencijas un to papildprotokoli);
2.1.3. SSKSP kustības statūti (t.sk. tajos noteiktais humānisma, objektivitātes, neitralitātes, neatkarības, brīvprātības, vienotības un visaptverošuma princips) un SSKSP biedrību federācijas konstitūcija.
2.2. LSK citstarp savā darbībā ievēro finansējuma avotu un izlietojuma caurskatāmību un LSK iekšējos normatīvajos aktos noteiktos interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas risku novēršanas pasākumus.
2.3. LSK (t.sk. to struktūrvienību) mērķis ir īstenot SSKSP kustības pamatprincipus un pamatuzdevumus Latvijas Republikas teritorijā un ārpus tās, t.sk.:
2.3.1. popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības un SSKSP kustības pamatprincipus;
2.3.2. sadarboties ar valsts institūcijām, lai nodrošinātu starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un aizsargātu Sarkanā Krusta, Sarkanā Pusmēness un Sarkanā Kristāla emblēmas;
2.3.3. reaģēt ārkārtas situācijās (t.sk. bruņotos konfliktos jomās, ko nosaka Ženēvas konvencijas) un sniegt palīdzību ikvienam cietušajam – gan civiliedzīvotājam, gan militārpersonai;
2.3.4. iesaistīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā;
2.3.5. sekmēt sociālo integrāciju, attīstot un sniedzot palīdzību iedzīvotājiem sociālajā jomā;
2.3.6. aktīvi līdzdarboties veselības veicināšanas jomā, t.sk. popularizēt veselīgu dzīvesveidu, infekciju un citu slimību profilaksi;
2.3.7. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai, atbalstot un veicinot jauniešu iniciatīvu, nodrošinot nepieciešamās informācijas pieejamību un iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes un zināšanas neformālās izglītības veidā;
2.3.8. nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu;
2.3.9. popularizēt un attīstīt bezatlīdzības asins donoru kustību;
2.3.10. veicināt mūžizglītību visās iedzīvotāju vecuma un sociālajās grupās;
2.3.11. sadarboties ar SSKSP kustības dalībniekiem;
2.3.12. nodrošināt cilvēku ar invaliditāti, t.sk., redzes invaliditāti, pamatvajadzības un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā;
2.3.13. iesaistīt LSK darbībā brīvprātīgos, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus par brīvprātīgo darbu;
2.3.14. īstenot citus uzdevumus atbilstoši LSK kongresa apstiprinātajai stratēģijai.

3. Emblēma

3.1. LSK emblēmu veido ar melnu līniju apvilkts aplis, kurā uz balta fona ir izvietots:
3.1.1. krusts (pieci savā starpā regulāra krusta veidā savienoti kvadrāti) sarkanā krāsā; un
3.1.2. uzraksts “LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS” ar lieliem burtiem melnā krāsā.
3.2. LSK emblēmu izmanto saskaņā ar Ženēvas konvencijām un to papildprotokoliem, Latvijas Sarkanā Krusta likumu, Noteikumiem nacionālajām biedrībām par Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness emblēmu izmantošanu, kas pieņemti SSKSP kustības starptautiskajā konferencē, LSK nolikumu “Par Latvijas Sarkanā Krusta emblēmu” un citiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.

LSK logo liels

II NODAĻA

LSK BIEDRI, TO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4. LSK biedri

4.1. Par LSK biedru var kļūt jebkura fiziska persona, kura vēlas īstenot LSK mērķi un pamatuzdevumus un ir samaksājusi biedra naudu par attiecīgo kalendāro gadu.
4.2. Lai kļūtu par LSK biedru, ir jāreģistrējas izvēlētajā LSK nodaļā. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSK pieņem LSK nodaļa.
4.3. LSK biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSK, par to rakstiski paziņojot attiecīgajai LSK nodaļai.
4.4. LSK biedru reģistrācija un uzskaite notiek saskaņā ar LSK nolikumu “Par LSK biedru uzskaiti un datu aizsardzību”.

5. LSK biedru pienākumi un tiesības

5.1. LSK biedram ir šādi pienākumi:
5.1.1. ievērot SSKSP kustības pamatprincipus un popularizēt tos;
5.1.2. aktīvi piedalīties un atbalstīt LSK darbību, tās mērķa un pamatuzdevumu īstenošanu;
5.1.3. ievērot LSK iekšējos normatīvos dokumentus, t.sk. statūtus, nolikumus un reglamentus;
5.1.4. pildīt LSK pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus;
5.1.5. ievērot ētikas normas un nepieļaut rīcību, kas grauj LSK godu un reputāciju vai diskreditē LSK sabiedrībā;
5.1.6. maksāt biedra naudu saskaņā ar LSK statūtos noteikto kārtību un apmēru par katru kalendāro gadu.
5.2. LSK biedram ir šādas tiesības:
5.2.1. piedalīties LSK darbībā LSK statūtos paredzētajā kārtībā;
5.2.2. piedalīties, balsot un tikt ievēlētam LSK vēlētos amatos nodaļas pilnsapulcē un LSK komitejas konferencē un LSK kongresā;
5.2.3. kļūt par delegātu un ar balsstiesībām piedalīties LSK kongresā;
5.2.4. pieprasīt informāciju par LSK darbību.

6. Biedra nauda

6.1. Biedra naudas apmēru nosaka LSK kongress.
6.2. LSK biedrs maksā biedra naudu LSK nolikumā “Par LSK biedru uzskaiti un datu aizsardzību” noteiktajā kārtībā tajā LSK nodaļā, kurā ir reģistrējies.

7. LSK biedra izslēgšana

7.1. LSK biedrs var tikt izslēgts, ja LSK biedrs:
1.3.1. nepilda vai nepienācīgi pilda LSK statūtos noteiktos LSK biedra pienākumus; un / vai
1.3.2. ir nodarījis LSK morālu kaitējumu vai materiālus zaudējumus.
7.2. Lēmumu par LSK biedra izslēgšanu pieņem LSK komitejas padome, par to informējot LSK biedru.
7.3. Lēmumu par LSK biedra izslēgšanu LSK biedrs 10 (desmit) dienu laikā var apstrīdēt LSK padomē LSK nolikumā “Par konfliktu risināšanas kārtību Latvijas Sarkanā Krustā” noteiktajā kārtībā.
7.4. Ja LSK biedrs izstājas vai tiek izslēgts no LSK, LSK biedram turpmāk nav tiesību lietot LSK īpašumu, finanšu līdzekļus, nosaukumu un simboliku.

8. LSK goda biedrs

8.1. Par LSK goda biedru var kļūt persona, kura ar savu ieguldīto darbu vai līdzekļiem ir ievērojami atbalstījusi LSK vai SSKSP kustības darbību un attīstību, vai kurai ir izcili nopelni LSK vai SSKSP kustības mērķu īstenošanā.
8.2. Lēmums par LSK goda biedra statusa piešķiršanu tiek pieņemts saskaņā ar LSK nolikumu “Par LSK goda biedra nosaukuma piešķiršanu”.
8.3. LSK goda biedram ir LSK biedra tiesības un pienākumi, izņemot:
8.3.1. LSK goda biedriem nav jāmaksā biedra nauda;
8.3.2. LSK goda biedrs nevar kļūt par delegātu un ar balsstiesībām piedalīties LSK kongresā.
8.4. LSK goda biedram ir tiesības izmantot LSK simboliku un norādīt piederību LSK, t.sk. norādīt LSK goda biedra statusu.

9. Strīdu risināšanas kārtība

9.1. Visi strīdi starp LSK biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem tiek risināti LSK nolikumā “Par konfliktu risināšanas kārtību Latvijas Sarkanajā Krustā” noteiktajā kārtībā, izņemot, ja strīda risināšanas kārtību nosaka Latvijas Republikā spēkā esošs normatīvais akts (Darba likums, Civillikums, Krimināllikums u.c.) vai cits LSK iekšējais normatīvajiem akts, tad strīds risināms attiecīgajā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.

III NODAĻA

LSK STRUKTŪRVIENĪBAS

10. LSK struktūra

10.1. LSK struktūru veido biedri, kuri ir apvienoti LSK nodaļās. LSK nodaļas ir LSK struktūrvienības, kuras veic darbību vietējā līmenī, t.sk. piesaista LSK biedrus un iekasē biedra naudu. LKS nodaļas veido LSK jaunatnes (turpmāk – LSKJ) un LSK komitejas. LSK komitejas ir pastāvīgas LSK struktūrvienības, kuras veic darbību reģionālā līmenī.
10.2. Lēmumu par LSK komitejas izveidi (t.sk. tās darbības teritoriju) un likvidāciju pieņem LSK padome.
10.3. Lēmumu par LSK nodaļas izveidi (t.sk. tās darbības teritoriju) un likvidāciju pieņem attiecīgās LSK komitejas padome.

11. LSK nodaļa

11.1. LSK nodaļu darbību regulē LSK statūti un uz to pamata izdotie iekšējie normatīvie akti (t.sk. LSK nolikums “Par Latvijas Sarkanā Krusta nodaļām”), un attiecīgās LSK komitejas padomes un LSK nodaļas biedru pilnsapulces lēmumi, LSK komitejas izpilddirektora norādījumi, LSK kongresa, padomes un valdes lēmumi un LSK ģenerālsekretāra rīkojumi.
11.2. LSK nodaļas (t.sk. izpildinstitūcijas un lēmējinstitūcijas) izveides kārtība, tiesības un pienākumi ir noteikti LSK nolikumā “Par Latvijas Sarkanā Krusta nodaļām”.
11.3. LSK nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir LSK nodaļas biedru pilnsapulce.
11.4. LSK nodaļas biedru pilnsapulci sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 (divos) gados. Nodaļas biedru pilnsapulce atbilstoši LSK komitejas padomes lēmumam jāsasauc pirms LSK komitejas kārtējās konferences.
11.5. LSK nodaļas biedru pilnsapulce lēmumus pieņem ar klātesošo biedru vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti atkarībā no biedru pieņemtā lēmuma.
11.6. LSK nodaļas darbu vada LSK nodaļas biedru pilnsapulcē ievēlēts LSK nodaļas vadītājs, ievērojot LSK nodaļas pilnsapulces un LSK komitejas padomes lēmumus, kā arī LSK komitejas priekšsēdētāja un izpilddirektora norādījumus.

12. LSK komiteja

12.1. LSK komitejas darbību regulē LSK statūti un uz to pamata izdotie iekšējie normatīvie akti (t.sk. LSK nolikums “Par Latvijas Sarkanā Krusta komiteju”), LSK kongresa, padomes un valdes lēmumi un LSK ģenerālsekretāra rīkojumi.
12.2. LSK komitejas (t.sk. lēmējinstitūcijas un izpildinstitūcijas) pienākumi un tiesības ir noteiktas LSK nolikumā “Par Latvijas Sarkanā Krusta komitejām”.
12.3. LSK komitejas augstākā lēmējinstitūcija ir LSK komitejas konference.
12.4. LSK komitejas kārtējā konference tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi 2 (divos) gados. LSK komitejas konferencē balsstiesības ir tikai LSK nodaļas biedru pilnsapulces izvirzītiem delegātiem. Izvirzāmo delegātu skaitu nosaka LSK komitejas padome proporcionāli LSK nodaļu biedru skaitam, bet ne mazāk kā 1 (viens) delegāts no LSK nodaļas.
12.5. LSK komitejas konferences sasaukšanas un norises kārtība, kā arī tās kompetence, ir noteikta LSK nolikumā “Par Latvijas Sarkanā Krusta komiteju”.
12.6. LSK komitejas konference lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti atkarībā no delegātu pieņemtā lēmuma.
12.7. LSK komitejas konference uz 4 (četriem) gadiem ievēlē komitejas padomi 5 (piecu) – 15 (piecpadsmit) personu sastāvā, t.sk. LSK komitejas padomes priekšsēdētāju, kas vienlaikus ir LSK komitejas priekšsēdētājs.
12.8. LSK komitejas padome ir augstākā LSK komitejas lēmējinstitūcija LSK komitejas konferenču starplaikos.
12.9. LSK komitejas padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos. LSK komitejas padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse padomes locekļu.
12.10. LSK komitejas padomes sēdes sasaukšanas un norises kārtība, kā arī tās kompetence, ir noteikta LSK nolikumā “Par Latvijas Sarkanā Krusta komiteju”.
12.11. LSK komitejas padomes darbu vada LSK komitejas padomes priekšsēdētājs. Ja LSK komitejas padomes priekšsēdētājs nevar vadīt padomi, viņa pienākumus līdz kārtējai vai ārkārtas LSK komitejas konferencei pilda LSK komitejas padomes iecelts LSK komitejas padomes loceklis.
12.12. LSK komitejas izpildinstitūcija ir LSK komitejas izpilddirektors, kas vada un organizē LSK komitejas darbu. LSK komitejas izpilddirektoru pieņem darbā (t.sk. brīvprātīgā) LSK ģenerālsekretārs.

13. Latvijas Sarkanā Krusta jaunatne

13.1. LSKJ ir LSK struktūrvienība, kas apvieno jauniešus ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvu, veicināt neformālās izglītības apguvi un popularizēšanu un motivēt jauniešus lietderīgi izmantot brīvo laiku.
13.2. LSKJ (t.sk. lēmējvaras un izpildvaras) struktūra, pienākumi un tiesības ir noteiktas LSK nolikumā “Par Latvijas Sarkanā Krusta jaunatni”.

IV NODAĻA

LSK LĒMĒJINSTITŪCIJAS UN IZPILDINSTITŪCIJAS

14. Vispārīgie noteikumi

14.1. LSK lēmējinstitūcija vispārējā līmenī ir LSK kongress un LSK padome, reģionālā līmenī – LSK komitejas konference un padome, bet vietējā līmenī – LSK nodaļas (t.sk. biedru pilnsapulces). LSK kongresa un LSK padomes lēmumi ir saistoši LSK kopumā, t.sk. LSK struktūrvienībām, kas darbojas ar LSK nosaukumu un izmanto Sarkanā Krusta simboliku (t.sk., emblēmu). LSK komitejas konferences un padomes lēmumi, kā arī LSK nodaļu (t.sk. biedru
pilnsapulces) lēmumi ir saistoši attiecīgi reģionālai vai vietējai LSK izpildvarai.
14.2. LSK izpildinstitūcija vispārējā līmenī ir LSK valde, reģionālā līmenī LSK komitejas izpilddirektors, bet vietējā līmenī – LSK nodaļas vadītājs.
14.3. LSK lēmējinstitūcija un izpildinstitūcija ir nošķirtas un darbojas LSK statūtos noteiktās kompetences ietvaros. Viena un tā pati persona nedrīkst vienlaikus pārstāvēt lēmējinstitūciju un izpildinstitūciju.

15. Pārstāvju ievēlēšanas vispārīgie noteikumi

15.1. LSK par vēlētiem pārstāvjiem var kļūt tikai LSK biedri.
15.2. LSK kongresā vai LSK komitejas konferencē ievēlēto lēmējinstitūciju pārstāvju pilnvaru laiks sākas ar ievēlēšanas brīdi un turpinās līdz kārtējam vai ārkārtas LSK kongresam vai attiecīgi LSK komitejas konferencei.

16. LSK kongress

16.1. LSK kongress ir LSK augstākā lēmējinstitūcija. Kārtējo LSK kongresu sasauc LSK padome reizi 4 (četros) gados, par LSK kongresa norises vietu un laiku paziņojot vismaz 4 (četrus) mēnešus iepriekš.
16.2. Ārkārtas kongresu sasauc LSK padome vai valde pēc savas iniciatīvas, vai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LSK biedru, par tā norises vietu un laiku paziņojot vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
16.3. LSK valde padomes uzdevumā sagatavo rakstisku paziņojumu par LSK kongresa dienas kārtību un nosūta to LSK komitejām ne vēlāk kā 4 (četras) nedēļas pirms kārtējā vai ārkārtas LSK kongresa.
16.4. LSK kongresā balsstiesības ir tikai LSK komiteju konferencēs ievēlētiem delegātiem un LSK prezidentam. Delegātu skaitu no katras LSK komitejas nosaka LSK padome proporcionāli LSK komitejas biedru skaitam, bet ne mazāk kā viens delegāts no LSK komitejas.
16.5. LSK kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse LSK komitejas konferencēs ievēlēto delegātu.
16.6. LSK kongresā lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti atkarībā no delegātu pieņemtā lēmuma.
16.7. Tikai LSK kongress var pieņemt lēmumus šādos jautājumos:
16.7.1. LSK turpmākās darbības stratēģija;
16.7.2. statūtu jaunās redakcijas un grozījumu apstiprināšana;
16.7.3. LSK biedra naudas apmērs;
16.7.4. LSK padomes un prezidenta ievēlēšana uz 4 (četriem) gadiem;
16.7.5. LSK padomes un prezidenta atsaukšana;
16.7.6. padomes ziņojumu par darba rezultātiem pārskata periodā apstiprināšana;
16.7.7. LSK likvidācija. Lēmums par LSK likvidāciju ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas klātesošo balsstiesīgo delegātu. LSK likvidācija notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17. LSK konference

17.1. LSK konference ir LSK lēmējinstitūcija, kuru LSK padome sasauc LSK kongresu starplaikā reizi 4 (četros) gados.
17.2. LSK konferences sasaukšana un darbība notiek LSK statūtu 16.1.–16.6. punktos noteiktajā kārtībā.
17.3. LSK konference izvērtē biedrības darbības rezultātus un apstiprinātās LSK stratēģijas izpildi, kā arī lemj par citiem LSK būtiskiem jautājumiem.

18. LSK padome

18.1. LSK padome ir augstākā LSK lēmējvara LSK kongresu starplaikā, kas darbojas saskaņā ar LSK padomes darbības reglamentu, kuru apstiprina LSK kongress.
18.2. LKS padome sastāv no 15 (piecpadsmit) – 21 (divdesmit vienam) loceklim (t.sk. no 2 (diviem) LSKJ pārstāvjiem), kurus līdz nākamajam kārtējam LSK kongresam (t.i. uz 4 gadiem) ievēlē LSK kongress. Par LSK padomes locekli var tikt ievēlēts tikai pilngadīgs LSK biedrs.
18.3. LSK padomes locekļu kandidāti, kas LSK kongresa balsojumā ir saņēmuši vismaz 25% klātesošo delegātu balsu, bet nav ievēlēti par LSK padomes locekļiem, tiek reģistrēti kā LSK padomes locekļu kandidāti saņemto balsu secībā. LSK padomes locekļu kandidāti kļūst par LSK padomes locekļiem ar LSK padomes lēmumu, ja kāds no ievēlētajiem LSK padomes locekļiem beidz pildīt LSK padomes locekļa pienākumus pirms pilnvaru termiņa beigām.
18.4. LSK padomes darbu vada LSK prezidents, kas vienlaikus ir LSK padomes priekšsēdētājs.
18.5. LSK padomes sēdes sasauc LSK padomes priekšsēdētājs pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos, kā arī pēc vienas trešdaļas LSK padomes locekļu vai LSK valdes pieprasījuma.
18.6. LSK padomes sēdes vada LSK prezidents vai tā pilnvarots LSK padomes loceklis.
18.7. Ja LSK padomes sēde nav slēgta, tajā var piedalīties jebkurš LSK biedrs. Slēgtās padomes sēdēs piedalās tikai LSK padomes locekļi, ģenerālsekretārs un LSK padomes sekretārs.
18.8. LSK padome ir lemttiesīga, ja LSK padomes sēdē piedalās vismaz puse LSK padomes locekļu. Katram LSK padomes loceklim ir viena balss.
18.9. Ja LSK padome nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, LSK padomes priekšsēdētājam ir jāsasauc atkārtota LSK padomes sēde.
18.10. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu klātesošo LSK padomes locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder LSK prezidentam.
18.11. LSK padomes tiesības un pienākumi:
18.11.1. katru gadu apstiprināt LSK darba plānu, izskatīt un apstiprināt LSK budžetu;
18.11.2. apstiprināt zvērināta revidenta pārbaudīto LSK finanšu pārskatu par iepriekšējo gadu;
18.11.3. apstiprināt LSK nolikumus;
18.11.4. sniegt ieteikumus LSK kongresa darba kārtībai;
18.11.5. apstiprināt LSK nacionālā mērogā veicamās programmas, kuru īstenošana ir saistoša visām vai noteiktām LSK komitejām;
18.11.6. atbilstoši LSK nolikumam par LSK komitejām pieņemt lēmumu par jaunas LSK komitejas izveidi vai esošo apvienošanu vai likvidāciju;
18.11.7. lemt par LSK komitejas ārkārtas konferences sasaukšanu LSK komitejas darba reorganizācijai vai likvidācijai;
18.11.8. iecelt un atsaukt LSK valdes priekšsēdētāju (ģenerālsekretāru) un valdes locekļus;
18.11.9. lemt par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem;
18.11.10. lemt par nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu;
18.11.11. ievēlēt prezidenta pienākumu izpildītāju no padomes locekļu vidus, ja kongresu starplaikā šis amats kļuvis vakants;
18.11.12. apstiprināt LSK komiteju darbības teritoriju;
18.11.13. izskatīt citus svarīgus jautājumus, kas nav LSK kongresa kompetencē;
18.11.14. iecelt zvērinātu revidentu uz LSK padomes pilnvaru termiņu.

19. LSK prezidents

19.1. LSK prezidents ir augstākā amatpersona LSK. LSK prezidentu ievēlē LSK kongress. Prezidents vada LSK darbību saskaņā ar LSK kongresa un padomes lēmumiem.
19.2. Prezidents ir atbildīgs par LSK darbību atbilstoši LSK statūtos noteiktajam mērķim. Prezidenta pienākumi:
19.2.1. vadīt LSK kongresu un padomi;
19.2.2. prezentēt LSK darbības pārskatu LSK kongresā;
19.2.3. izvirzīt LSK padomei apstiprināšanai LSK valdes priekšsēdētāja (ģenerālsekretāra) kandidātu un slēgt darba līgumu ar LSK padomes apstiprināto LSK valdes priekšsēdētāju (ģenerālsekretāru) un valdes locekļiem.
19.2.4. pārstāvēt LSK nacionālā un starptautiskā līmenī.
19.3. Prezidentam ir tiesības deleģēt savus pienākumus LSK padomes locekļiem.
19.4. Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda prezidenta pilnvarots LSK padomes loceklis.
19.5. Ja prezidents nespēj pildīt savas funkcijas, viņa pienākumus līdz kārtējam vai ārkārtas LSK kongresam pilda LSK padomes iecelts LSK padomes loceklis.

20. LSK valde

20.1. LSK valdi ieceļ LSK padome uz pilnvaru termiņu no kārtējā LSK kongresa līdz nākamajam kārtējam LSK kongresam (t.i. uz 4 gadiem). LSK valdes locekļu kandidātus izvirza LSK valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs).
20.2. LSK valde sastāv no 5 (pieciem) locekļiem ar tiesībām pārstāvēt LSK vismaz diviem kopā. LSK valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt LSK atsevišķi.
20.3. LSK valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu. Katram valdes loceklim ir viena balss.
20.4. LSK valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam (ģenerālsekretāram).
20.5. Valdes pienākumi:
20.5.1. vadīt un organizēt LSK darbu un stratēģijas īstenošanu;
20.5.2. organizēt LSK kongresā un padomē pieņemto lēmumu izpildi;
20.5.3. nodrošināt LSK programmu ieviešanas pārraudzību;
20.5.4. noteikt LSK struktūrvienību, izņemot LSK nodaļu un komiteju, tiesības un pienākumus;
20.5.5. sagatavot jautājumus izskatīšanai LSK padomē un kongresā;
20.5.6. organizēt kārtējā finanšu gada budžeta izstrādāšanu un tā iesniegšanu izskatīšanai un apstiprināšanai LSK padomē;
20.5.7. atbildēt par finanšu uzskaiti un grāmatvedību, padomes apstiprinātā budžeta un darba plāna izpildi;
20.5.8. rīkoties ar LSK īpašumiem un mantu LSK padomes noteikto pilnvaru ietvaros;
20.5.9. lemt jautājumus, kas saistīti ar komercsabiedrību izveidošanu, likvidēšanu vai dalību tajās.
20.6. Valdes pieņemtie lēmumi un apstiprinātie iekšējie normatīvie akti ir saistoši LSK biedriem un struktūrvienībām.
20.7. LSK valde darbojas saskaņā ar LSK valdes darbības reglamentu, kuru apstiprina LSK padome.

21. LSK valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs)

21.1. Valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs) ir LSK izpildinstitūcijas vadītājs un ir atbildīgs par LSK valdes darbu.
21.2. Valdes priekšsēdētāja pienākumi:
21.2.1. pārstāvēt LSK, t.sk., vietējās, valsts un starptautiskajās institūcijās;
21.2.2. vadīt LSK valdes darbu;
21.2.3. savas kompetences ietvaros LSK vārdā slēgt līgumus, parakstīt pilnvaras un citus dokumentus, atvērt norēķinu kontus, parakstīt finanšu dokumentus un veikt citas nepieciešamās darbības LSK uzdevumu izpildei;
21.2.4. pieņemt un atbrīvot no darba LSK darbiniekus;
21.2.5. sastādīt budžetu un sagatavot finanšu atskaites;
21.2.6. piedalīties un paust viedokli par LSK darbību kongresā un LSK padomes sēdēs.

V NODAĻA

ZVĒRINĀTS REVIDENTS

21.3. LSK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic LSK padomes iecelts zvērināts revidents. Zvērināts revidents tiek iecelts uz LSK padomes pilnvaru termiņu.
21.4. Zvērinātam revidentam ir pienākums veikt LSK gada pārskata pārbaudi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sagatavot attiecīgu ziņojumu.
21.5. LSK padomei nav tiesību apstiprināt LSK gada pārskatu bez zvērināta revidenta pārbaudes un ziņojuma.
____________________
Uldis Līkops
Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs