APSTIPRINĀTS

Latvijas Sarkanā Krusta XVII kongresā

2013.gada 26.aprīlĪ

 

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts (LSK)

Stratēģija 2013-2020 

LSK stratēģija veidota uz Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness Nacionālo Biedrību Federācijas un Starptautiskās Sarkanā Krusta Komitejas izstrādātās un apstiprinātās Stratēģijas 2020 bāzes, akcentējot LSK darbības prioritātes un specifiku.

 

Sarkanā Krusta starptautiskās kustības vispārējie mērķi: 

1.Glābt dzīvības un veicināt atgūšanos pēc krīzēm;

2.Nodrošināt veselīgu un drošu dzīvi;

3.Veicināt sociālo iekļaušanos un mieru.

Mērķu realizācijas ceļi LSK: 

1.Stiprināt LSK, tai skaitā nodaļu un komiteju līmenī;

2.Īstenot humanitāro diplomātiju;

3.Efektīvi darboties nacionālo biedrību federācijā. 

KAS MĒS ESAM?

1. Vispārīga informācija par Starptautiskā Sarkanā Krusta kustības un Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) vēsturi:

Starptautiskās SK kustības vēsture:

Sarkanā Krusta kustības pirmsākumi meklējami 1859. gada 24. jūnijā Solferīno, Ziemeļitālijā, kur apvienotais franču un itāļu karaspēks cīnījās pret austriešiem, kaujā dažu stundu laikā tika ievainoti un nogalināti ap 40 000 karotāju. Notikušais dziļi iespaidoja nejaušu aculiecinieku – šveiciešu uzņēmēju Anrī Dinānu, kura grāmata Atmiņas par Solferīno kļuva par pamatu plašām sabiedriskām diskusijām, kas 1863. gada 9.februārī vainagojās ar “Starptautiskās palīdzības organizācijas ievainotajiem” dibināšanu. Jau 1863. gada oktobrī Ženēvā notika 16 dalībvalstu starptautiska konference, kas apstiprināja atšķirības zīmi – sarkanu krustu uz balta fona. 1919. gadā tika izveidotaSarkanā Krusta biedrību līga (vēlāk federācija). Ik gadu 8.maijs – Anrī Dināna dzimšanas diena – tiek atzīmēta kā Starptautiskā Sarkanā Krusta diena.

1965.gadā Vīnes starptautiskajā konferencē tika apstiprināti SK kustības darbības septiņi PAMATPRINCIPI:

Humānisms. Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (SSKSP) kustība, kas ir attīstījusies no nepieciešamības kaujas laukā sniegt palīdzību ievainotajiem bez diskriminācijas, starptautiskā un nacionālā mērogā cenšas mazināt cilvēku ciešanas, kur vien tās pastāv. Kustības mērķis ir aizsargāt dzīvību un veselību un nodrošināt cieņu pret cilvēku. Tā veicina savstarpēju saprašanos, draudzību, sadarbību un pastāvīgu mieru starp cilvēkiem.

Objektivitāte. Kustība nediskriminē uz nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politisko uzskatu pamata. Tā cenšas mazināt cilvēku ciešanas, vadoties tikai no viņu vajadzībām, priekšroku dodot tiem, kam palīdzība visvairāk nepieciešama.

Neitralitāte. Lai saglabātu vispārēju uzticību, SSKSP kustība nenostājas nevienā karadarbībā iesaistītā pusē un nepiedalās politiska, rasistiska, reliģiska vai ideoloģiska rakstura strīdos.

Neatkarība. Kustība ir neatkarīga. Darbojoties kā valsts palīgs humānās palīdzības jomā saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu, nacionālā biedrība vienmēr saglabā autonomiju un rīkojas saskaņā ar kustības pamatprincipiem.

Brīvprātība. Tā ir brīvprātīga palīdzības kustība, kuru nevada vēlme gūt materiālu labumu.

Vienotība. Ikvienā valstī ir tikai viena Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness nacionālā biedrība. Tā ir pieejama ikvienam un sniedz humāno palīdzību vienoti visā valsts teritorijā.

Visaptverošums. SSKSP kustība, kurā visām nacionālajām biedrībām ir vienāds statuss, atbildība un pienākums savstarpēji palīdzēt, aptver visu pasauli.

LSK vēsture:

1918.gada 20. novembrī (2 dienas pēc LR proklamēšanas) Latvijā pazīstami ārsti, juristi, inženieri un sabiedriskie darbinieki parakstīja protokolu par LSK biedrības dibināšanu, kopš šī brīža tā savu darbību nav pārtraukusi. Par LSK pirmo vadītāju ievēlēja ārstu – ķirurgu Jāni Jankovski1922. gadā tika izveidotas LSK jaunatnes un žēlsirdīgo māsu apvienības, 1923. gada 10. janvārī Starptautiskā Sarkanā Krusta Komiteja (SSKK)  uzņēma LSK nacionālo biedrību SSKSP biedrību līgā (tagad federācijā).

1940. gadā LSK vardarbīgi tika iekļauts PSRS SK/SP biedrību savienībā, pēc LR neatkarības atjaunošanas 1991.gada 26. Aprīlī LSK XI kongress atjaunoja biedrības darbību, atzīstot to par 1918.gadā dibinātās LSK biedrības saistību un tiesību pārmantotāju. 1991. gada novembrī LSK Nacionālā Biedrība tika atjaunota Starptautiskajā Sarkanā Krusta Komitejā (SSKK) un SSKSP Nacionālo Biedrību Federācijā (SSKSP NBF).

Laika gaitā LSK ir saglabājusi uzticību SK kustības pamatprincipiem, tās galvenais mērķis joprojām ir – darboties kā valsts palīgam, uzlabojot mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus, sniedzot palīdzību tiem, kam tā vajadzīga visvairāk bez jebkādas diskriminācijas.

2013.gada 1.janvārī LSK pilntiesīgo biedru skaits ir 10 392, kas apvienoti 327 nodaļās, kas apvienotas 27 komitejās. LSK strādā vairāk kā 500 pilna un nepilna laika algoti darbinieki, dažādu aktivitāšu realizācijā piedalās vairāk kā 1500 brīvprātīgo.

2. Misija un vīzija:

LSK darbības misija: profesionālas, kvalitatīvas, savlaicīgas, vajadzībām atbilstošas palīdzības sniegšana katram cilvēkam, kurš ir nonācis krīzes situācijā, neatkarīgi no viņa nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politiskajiem uzskatiem.

LSK darbības vīzija: kļūt par Latvijā un pasaulē atpazīstamu, labi organizētu, ekonomiski patstāvīgu organizāciju, kura operatīvi un profesionāli risina krīzes situācijā nonākušu Latvijas un citu valstu iedzīvotāju problēmas.

3. Stratēģiskie mērķi:

LSK nacionālās biedrības stratēģisks uzdevums ir kalpot par dinamisku ietvaru darbīgai un ilgtspējīgai attīstībai, izvirzot šādus stratēģiskos mērķus:

  • nodrošināt ekonomiski patstāvīgas, Latvijas sabiedrībā pozitīvi atpazīstamas, labi organizētas, ar caurskatāmu finansiālo darbību funkcionējošas organizācijas izveidi, stiprināt LSK nodaļas un komitejas;
  • esot stipriem, risināt iedzīvotāju problēmas sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām NVO un citu valstu SK organizācijām, veicinot sociālo drošību un veselību;
  • Kļūt par stabilu SSKSP kustības starptautisku sadarbības partneri.

KO MĒS DARAM un  KĀ MĒS STRĀDĀSIM?

1. Nodrošināt ekonomiski patstāvīgas, Latvijas sabiedrībā pozitīvi atpazīstamas, labi organizētas, ar caurskatāmu finansiālo darbību funkcionējošas organizācijas veidolu:

1.1. Attīstīt sabiedrībā atpazīstamu LSK nacionālo biedrību, kuras darbības pamatā ir SSKSP NBF un SSKK „Stratēģijā 2020” noteiktās prioritātes un vērtības:

Uzdevumi:

1.Integrēt Sarkanā Krusta kustības pamatprincipus un pamatuzdevumus ikvienā LSK programmā un aktivitātē.

2.Pastāvīgi izglītot LSK biedrus, brīvprātīgos un iedzīvotājus jautājumos par kustības pamatprincipiem.

3.Pilnveidot regulāru sadarbību ar masu medijiem, tajā skaitā katras LSK komitejas un nodaļas darbības teritorijā, uzlabot LSK iekšējo un ārējo informācijas apmaiņu;

4.Sekot Sarkanā Krusta emblēmas pareizai un legālai izmantošanai.

1.2. Izglītot Latvijas sabiedrību starptautisko humanitāro tiesību (SHT) jautājumos:

Uzdevumi:

1.Izglītot jauniešus mācību iestādēs un publiskos pasākumos par starptautiskajām humanitārajām tiesībām un veicināt viņu interesi par Sarkano Krustu;

2. Izglītot Sarkanā Krusta brīvprātīgos, kuri savā pilsētā vai novadā īstenos SHT popularizēšanu, veicinās izpratni par Sarkanā Krusta pamatprincipiem un idejām, un Sarkanā Krusta emblēmas izmantošanu;

3.Popularizēt SHT principus un vērtības visu kategoriju iedzīvotājiem, valsts un pašvaldību darbiniekiem;

4. Izveidot Latvijas SHT ekspertu sadarbības tīklu un attīstīt sadarbību ar kaimiņvalstu Sarkanā Krusta biedrībām.

1.3. Attīstīt, popularizēt un pilnveidot Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes (LSKJ) organizācijas darbību un iniciatīvas:

Uzdevumi:

1.Izveidot jaunatnes nodaļas pēc iespējas katrā LSK Komitejā, tai skaitā nodrošinot LSKJ nodaļu darbības iespējamo materiāli tehnisko bāzi;

2.Veikt mērķtiecīgu darbu ar jaunatni, iesaistot tos LSK un LSKJ programmu realizācijā;

3.Paaugstināt LSKJ vienaudžu izglītotāju zināšanu līmeni un regulāri sagatavot jaunus vienaudžu izglītotājus;

4.Piedāvāt jauniešiem brīvprātīgā darba iespējas atbilstoši jaunieša zināšanu, prasmju un izglītības līmenim;

5.Izstrādāt metodiskos materiālus bērnu un jauniešu apmācībai;

6.Piesaistīt LSKJ aktivitātēs riska grupas jauniešus un jauniešus ar īpašām vajadzībām;

7.Uzlabot LSKJ sadarbību ar mācību iestādēm;

8.Paplašināt sadarbību ar valsts un pašvaldības struktūrām;

9.Nodrošināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, iesaistot jauniešus LSK lēmējinstitūcijās, tai skaitā Komiteju līmenī;

10.Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

11.Piedāvāt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

12.Piedāvāt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

13.Piedāvāt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

1.4.  Piedāvāt atbalstu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un imigrantiem Latvijā:

Uzdevumi:

1.Iesaistīties atbalsta sniegšanā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un imigrantiem, iespēju robežās nodrošinot lietotu apģērbu, valodas apmācību, psihosociālo un juridisko atbalstu, integrācijas pasākumus.

2.Sniegt iespējamo palīdzību krīzes situācijās nonākušiem citu valstu iedzīvotājiem, kas LV nonākuši ceļojot vai citādu mērķu vadīti.

1.5. Attīstīt LSK saimniecisko darbību uz ekonomiski pamatotiem principiem, paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu un teritoriālo izvietojumu, aktīvi piedalīties vietējo un starptautisko projektu realizācijā:

Uzdevumi:

1.Stiprināt LSK organizatoro kapacitāti, kas balstīta uz ekonomiskās patstāvības principiem;

2.Izstrādāt un īstenot ilgtermiņa līdzekļu piesaistes stratēģiju;

3.Attīstīt sociālo pakalpojumu un citas saimnieciskās darbības aktivitātes;

4.LSK programmu īstenošanai un attīstībai piesaistīt dažādu projektu fondu finansējumu;

5.Turpināt uzsāktās aktivitātes LSK pirmskara īpašumu atgūšanai vai kompensācijai.

6.Nodrošināt metodisko palīdzību programmu veidošanā un realizācijā visās LSK komitejās.

1.6. Veidot ekonomiski patstāvīgas Komitejas, kuru finansiālā darbība ir caurskatāma un efektīva:

Uzdevumi:

1.Uzlabot komiteju darba plānošanas un atskaišu sistēmas;

2. Izstrādāt Komiteju un nodaļu attīstības vīzijas, paredzot līdzekļu piesaistes iespēju pilnveidošanu, sniedzot pakalpojumus, piedaloties projektu realizācijā uc;

3.Veidot ilgtermiņa attiecības un sadarbību ar uzņēmumiem līdzekļu piesaistes nolūkā.

1.7. Veidot aktīvu dialogu un sadarbību ar LR valsts un pašvaldību institūcijām, aktivizēt sadarbību ar citām NVO, kas darbojas LV teritorijā:

 Uzdevumi:

1.Organizēt dialogu pēc pašvaldību vēlēšanām ar valsts un pašvaldību institūcijām sociālās drošības un veselības veicināšanas jautājumos;

2.Attīst sadarbību ar valsts, pašvaldību un NVO institūcijām sociālo pakalpojumu jomā, it īpaši pārtikas programmu koordinācijā;

3.Veicināt sadarbības līgumu noslēgšanu starp LSK, valsts un pašvaldību institūcijām;

4.Attīst esošo sadarbību ar nevalstisko sektoru, aktīvi meklēt un realizēt jaunas sadarbības formas kopēju mērķu sasniegšanai.

2. Veicināt Latvijas iedzīvotāju veselīgu un drošu dzīvi:

2.1. Paaugstināt Latvijas iedzīvotāju gatavību reaģēt veselībai kritiskās situācijās, pielāgojot pirmās palīdzības (PP) apmācības programmas visu iespējamo iedzīvotāju grupu vajadzībām, nodrošināt pirmās palīdzības  apmācību un PP pakalpojumu sniegšanu publiskos pasākumos visā LR teritorijā:

Uzdevumi:

1. Veikt bērnu un jauniešu izglītošanu, ietverot PP elementus;

1.1. Veikt PP un drošības programmu apmācību un demonstrējumus Latvijas bērnudārzos un skolās;

1.2.  Apmācīt jauniešus (instruktorus) bērnu izglītošanai;

1.3.  Sagatavot un nodrošināt jauniešus ar auditorijai pielāgotu izglītojošo materiālu;

2. Pusaudžu un jauniešu iesaistīšana PP programmas darbībā;

2.1.Organizēt pusaudžu un jauniešu PP apmācības;

2.2.Organizēt komiteju un republikāniskās PP sniegšanas sacensības skolu jauniešiem reizi gadā;

2.3. Sagatavot jauniešus darbam ar bērniem PP sniegšanai un drošībai;

3. Organizēt PP apmācības dažādām iedzīvotāju grupām, profesijām un interesentiem;

3.1. Nodrošināt PP apmācību visā Latvijas teritorijā;

3.2. Izstrādāt un ieviest metodes, ar kādām komitejas spēs piesaistīt mērķauditoriju savā teritorijā un paplašināt PP apmācību;

3.3.Sagatavot jaunus sertificētus PP pasniedzējus, kuri veiktu apmācību Latvijā;

3.4.Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi PP apmācību veikšanai visās komitejās;

3.5.Nodrošināt PP apmācību kvalitātes paaugstināšanu, veicot kvalitātes kontroles aktivitātes;

4. Nodrošināt kvalitatīvu PP publiskos pasākumos;

5. Darboties Latvijas Pirmās palīdzības asociācijā;

5.1.Piedalīties PP apmācību sistēmas pilnveidošanā Latvijā;

5.2.Organizēt PP pasniedzēju izglītošanu, kvalifikācijas celšanu un kontroli.

2.2. Piedalīties sabiedrības apmācībā rīcībai ārkārtējo situāciju laikā, sadarboties ar valsts atbildīgām struktūrām ārkārtējo situāciju seku novēršanā, sniegt palīdzību cietušajiem, izmantojot vietējos resursus un organizējot starptautisko palīdzību:

Uzdevumi:

1.Samazināt ārkārtējo situāciju nelabvēlīgo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;

2.  Veicināt sadarbību arvalsts un pašvaldības institūcijām, tai skaitā iekļaujot LSK pārstāvjus valsts un pašvaldību ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju sastāvā;

3.  Attīstīt un stiprināt LSK operatīvo vienību kapacitāti, vajadzības gadījumā piedalīties ārkārtējo situāciju seku likvidēšanā, sadarbojoties ar atbildīgajām struktūrām;

4.Pilnveidot Baltijas reģiona Sarkanā Krusta biedrību operatīvo vienību un institūciju sadarbību gatavībai ārkārtējām situācijām;

5.Izglītot sabiedrību rīcībai ārkārtējo situāciju gadījumos, paaugstināt sabiedrības gatavību ārkārtējām situācijām, izstrādājot un ieviešot sabiedrību izglītojošus pasākumus.

2.3. Veselības veicināšanas programmu attīstība:

Uzdevumi:

1.Uzlabot veselības veicināšanas pasākumu kvalitāti, tos koordinējot ar citu organizāciju un institūciju pasākumiem;

2.Aktīvi piedalīties valsts un pašvaldību organizētajos veselības veicināšanas pasākumos;

3.Piedalīties SK kustības starptautisko aktivitāšu realizācijā;

4.Veikt profilaktisko darbu sabiedrības veselības jomā kopā ar valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā HIV, AIDS, TBC un citu infekcijas un neinfekcijas slimību un to seku mazināšanā;

5.Attīstīt un pilnveidot veselības istabu darbību.

6.Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, organizēt aktīva dzīvesveida pasākumus un sagatavot izdales materiālus un palīglīdzekļus veselīga dzīvesveida popularizēšanai un realizācijai.

2.4. Sociālās un humānās palīdzības programmu attīstība mazaizsargāto iedzīvotāju grupām un cilvēkiem krīzes situācijās, sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana:

Uzdevumi:

1. Sniegt materiālo palīdzību sociāli neaizsargātiem un krīzē nonākušiem iedzīvotājiem;

2.Paplašināt tehnisko palīglīdzekļu piegādes un nomas pakalpojumus;

3.Izstrādāt apmācību programmu un veikt apmācības LSK aprūpētājiem, žēlsirdīgajām māsām, aprūpējamo cilvēku ģimenes locekļiem, kā arī citu institūciju darbiniekiem;

4.Veidot ilgtermiņa sadarbības modeļus ar vietējiem uzņēmējiem un privātpersonām, veicinot tos kļūt par pastāvīgiem partneriem sociālo problēmu risināšanā;

5.Sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem, pašvaldību un valsts institūcijām sociālajā jomā – sociālās aprūpes un dienas centru, patversmju utml. darbības nodrošināšanā.

2.5. Organizēt pasākumus un kampaņas sociāli atstumto grupu integrācijai sabiedrībā:

Uzdevumi:

1. Identificēt vietējo sociāli atstumto grupu problēmas un vajadzības;

2.Plānot un ieviest sociālās integrācijas aktivitātes, iesaistot mērķa grupu visos posmos un iedrošinot darboties savā labā;

3.Iesaistīt vietējās sociālās jomas NVO LSK pasākumos, tādējādi palielinot sociālās integrācijas iespējas un piedāvājumu vietējā kopienā.

2.6. Popularizēt un veicināt bezatlīdzības asins donoru kustību, piešķirt Goda donora nosaukumus daudzkārtējiem asins donoriem, sadarbībā ar valsts asinsdonoru centru, citām valsts un pašvaldību institūcijām:

Uzdevumi:

1.Veikt sabiedrības izglītošanu par bezatlīdzības asins donoru kustību, lai motivētu cilvēkus kļūt par asins donoriem;

2.Organizēt asins nodošanas dienas komiteju un nodaļu teritorijās, tajā skaitā izglītības iestādēs, darba un dzīves vietās utt;

3.Veicināt jauniešu piesaisti asins brīvprātīgo asins donoru kustībai;

4.Veikt pasaules asins donoru dienai (14.jūnijs) veltītu pasākumu organizēšanu;

5.Paust aktīvu pozīciju iespējamu atvieglojumu saņemšanas nodrošināšanā brīvprātīgajiem asins donoriem;

6.Veikt bezatlīdzības asins donoru apbalvošanu.

3.    Sadarbība ar SSKSP Nacionālajām Biedrībām un kustības starptautiskajām institūcijām:

3.1. LSK meklēšanas dienesta darbības attīstība:

Uzdevumi:

1.Turpināt meklēt ārkārtējās situācijās un bruņotos konfliktos pazudušus tuviniekus vai viņu kapa vietas;

2.Attīstīt miera laikā (migrācijas procesos) pazudušo cilvēku meklēšanu:

2.1.Sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām apzināt bērnus, kuru vecāki ir devušies darba meklējumos uz citām valstīm;

2.2.Sadarbībā ar Ārlietu ministriju un apdrošināšanas kompānijām, risināt Latvijas iedzīvotāju problēmas gadījumos, kad ir nepieciešama ārzemēs krīzes situācijā nonākušu un mirušu personu atvešana uz Latviju.

3.2. Darbs ar sadarbības partneriem, jaunu partnerattiecību izveidošana:

Uzdevumi:

1.Turpināt sadarbību ar esošajiem sadarbības partneriem LSK sekretariāta, komiteju un nodaļu līmenī un attīstīt jaunu partneru piesaisti;

2.Aktīvi iesaistīties attīstības sadarbības projektos ar citām nacionālajām biedrībām, tai skaitā Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas Sarkanā Krusta biedrībām, dalīties pieredzē un plānot kopīgus pasākumus, lai uzlabotu mazaizsargāto cilvēku dzīves apstākļus un veicinātu brīvprātīgā darba attīstību;

3.Sadarbībā ar SSKK un SSKSPNBF, ņemt aktīvu līdzdalību starptautiskajās palīdzības misijās: iespējamā fiziskā līdzdalībā, ziedojumu vākšanā, palīdzības organizēšanā utt;

4.Būt atvērtiem un aktīvi meklēt jaunus sadarbības partnerus un formas, lai celtu LSK nacionālās biedrības kapacitāti un sniegt atbalstu komitejām partneru meklēšanā un sadarbības konceptu izstrādē;

5.Izmantojot humanitārās diplomātijas pamatprincipus, aizsargāt dažādu mazaizsargātu grupu intereses Latvijas vai starptautiskajās institūcijās.

3.3. Līdzdalība starptautiskos projektos un aktivitātēs:

Uzdevumi:

1.Turpināt starptautisko konferenču un apmācību ciklu organizāciju LSK teritorijā;

2.Ņemt aktīvu dalību SK Eiropas biroja, Eiropas zonas, SSKK un federācijas darba grupu un pasākumu norisēs;

3.Līdzdarboties partnerorganizācijas statusā un veidot patstāvīgus starptautiskus projektus.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 2020, 2015, 2017

1.Sasniedzamie rezultāti 2020:

1.1. Izveidotas ekonomiski un funkcionāli patstāvīgas komitejas ar optimālu darbības teritoriju un iedzīvotāju skaitu;

1.2.Izveidota pārskatāma biedru, atbalstītāju un brīvprātīgo uzskaites un atskaišu sistēma;

1.3.Sakārtota visu komiteju un nodaļu darbībai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze, skaidri definēta, saprotama un pārskatāma LSK investīciju politika un attīstības modeļi;

1.4.Saimnieciskā darbība pamatā nodota komitejām. LSK sekretariāts nodarbojas ar metodisko darbību, pārstāvniecību NVO sektorā, sadarbību ar valsts institūcijām un starptautiskām aktivitātēm, izveidota maksimāli ekonomiska un funkcionāla pārvaldes struktūra;

1.5.Ir nodrošināts pilnīgs LSK saimnieciskās darbības caurspīdīgums, izveidotas pastāvīgas saiknes ar masu medijiem visā LV teritorijā;

1.6.LSK ir stabila SSKSPNBF dalībniece, kas aktīvi līdzdarbojas federācijas un SSKK procesos.

2.Starpuzdevumi 2015:

2.1.LSK komiteju un sekretariāta darbības pamatā ir funkcionalitāte un ekonomiskums, visas komitejas darbojas uz patstāvīgas saimnieciskās darbības principiem. Izveidota optimāla LSK struktūra;

2.2.Veikta pilnīga LSK struktūru inventarizācija, pabeigta grāmatvedības uzskaites centralizācija, izstrādāti komiteju attīstības plāni, apzināti nepieciešamie resursi darbības turpināšanai un pilnveidošanai;

2.3.Nodrošināta pilnvērtīga, aktuāla un viegli pieejama iekšējā informācijas apmaiņa, pilnveidota LSK elektronisko informācijas nesēju struktūra, tai skaitā LSK mājas lapas pilnveidošanas un aktualizācijas algoritms. Uzlabota iekšējā un ārējā komunikācija;

2.3.Izveidots patstāvīgs dialogs ar valsts un pašvaldību institūcijām, izveidojušās ilgtermiņa sadarbības saiknes ar uzņēmumiem un privātpersonām. Paaugstinājusies LSK atpazīstamība un nostiprinājies pozitīvais tēls sabiedrības acīs;

2.4.Pieaugusi LSK starptautiskā aktivitāte.

Starpuzdevumi 2017:

1.Paaugstinājusies LSK līdzdalība LV iekšējos procesos, pieaugusi iedzīvotāju uzticamība;

2.Pabeigta LSK īpašumtiesību jautājumu sakārtošana ar LV un pašvaldībām, ir beidzies starpkaru periods LSK vēsturē;

3.Visas LSK komitejas un struktūrvienības strādā pēc metodiski vienotiem principiem, tiek ievēroti vienādu darbību vienādi standarti, ir nodrošināta LSK iekšējā savstarpējā sadarbība un aizvietojamība;

4.LSK kļuvusi par stabilu sadarbības partneri SSKSP kustības starptautiskās sadarbības sfērā.

Kopsavilkums

LSK stratēģija 2013.- 2020.gadam paredz biedrības atpazīstamības un iedzīvotāju uzticamības veicināšanu, tās funkcionālu, ekonomisku un stabilu izaugsmi. LSK aktīvi iesaistīsies nacionālo un starptautisko aktivitāšu realizācijā, saskaņā ar Starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness kustības pamatprincipiem, ieņemot iespējami nozīmīgu vietu LV un starptautiskā mērogā. Pamatuzdevums šim plānošanas periodam ir LSK nacionālās biedrības ekonomiska un strukturāla stiprināšana, tai skaitā attīstot nodaļas un komitejas uz ilgtermiņa rīcības pamatiem, attīstot un paplašinot LSK saimniecisko darbību, paplašinot sniedzamo pakalpojumu un palīdzības klāstu un teritoriālo pieejamību. Sevišķa uzmanība tiks veltīta LSK iekšējās struktūras metodiskai sakārtošanai uz ekonomiski pamatotiem principiem. Tikai labi organizēta, stabila un iekšēji pārskatāmi funkcionējoša biedrība var sniegt nepieciešamo atbalstu tiem, kam tā nepieciešama.