Statūtu redakcija apstiprināta

Latvijas Sarkanā Krusta XVII kongresā

Rīgā, 2013. gada 26.aprīlī

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”

STATŪTI

1.nodaļa

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants Nosaukums, dibināšana un darbības principi

 1.1. Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk tekstā – LSK vai Latvijas Sarkanais krusts) ir vienīgā ar likumu atzītā Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness (turpmāk tekstā – SSKSP) organizācijas nacionālā biedrība, kas ar SSKSP kustības mandātu veic savu darbību Latvijas Republikā.

1.2. LSK ir brīvprātīga palīdzības biedrība, kas saskaņā ar 1949.g. Ženēvas konvencijām un to 1977.g. un 2005.g. papildprotokoliem darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā. Attiecībās ar valsts institūcijām LSK saglabā autonomiju un rīkojas saskaņā ar SSKSP kustības pamatprincipiem.

1.3. LSK tika dibināts 1918. gada 20. novembrī, tā darbība atjaunota 1991. gada 26. aprīlī un tas atjaunots SSKSP biedrību federācijas sastāvā 1991. gada 25. novembrī.

1.4. LSK ir SSKSP biedrību federācijas locekle un tās darbība atbilst SSKSP kustības statūtiem un SSKSP biedrību federācijas konstitūcijai.

1.5. LSK darbība balstās uz SSKSP kustības pamatprincipiem:

            1.5.1. Humānisms. SSKSP kustība, kas ir attīstījusies no nepieciešamības kaujas laukā sniegt palīdzību ievainotajiem bez diskriminācijas, starptautiskā un nacionālā mērogā cenšas mazināt cilvēku ciešanas, kur vien tās pastāv. Kustības mērķis ir aizsargāt dzīvību un veselību un nodrošināt cieņu pret cilvēku. Tā veicina savstarpēju saprašanos, draudzību, sadarbību un pastāvīgu mieru starp cilvēkiem;

              1.5.2. Objektivitāte. Kustība nediskriminē uz nacionalitātes, rases, reliģiskās piederības, stāvokļa sabiedrībā vai politisko uzskatu pamata. Tā cenšas mazināt cilvēku ciešanas, vadoties tikai no viņu vajadzībām, priekšroku dodot tiem, kam palīdzība visvairāk nepieciešama;

             1.5.3. Neitralitāte. Lai saglabātu vispārēju uzticību, SSKSP kustība nenostājas nevienā karadarbībā iesaistītā pusē un nepiedalās politiska, rasistiska, reliģiska vai ideoloģiska rakstura strīdos;

             1.5.4. Neatkarība. Kustība ir neatkarīga. Darbojoties kā valsts palīgs humānās palīdzības jomā saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu, nacionālā biedrība vienmēr saglabā autonomiju un rīkojas saskaņā ar kustības pamatprincipiem;

             1.5.5. Brīvprātība. Tā ir brīvprātīga palīdzības kustība, kuru nevada vēlme gūt materiālu labumu;

             1.5.6. Vienotība. Ikvienā valstī ir tikai viena Sarkanā Krusta vai Sarkanā Pusmēness biedrība. Tā ir pieejama ikvienam un sniedz humāno palīdzību visā valsts teritorijā;

             1.5.7. Visaptverošums. SSKSP kustība, kurā visām Nacionālajām biedrībām ir vienāds statuss, atbildība un pienākums savstarpēji palīdzēt, aptver visu pasauli.

 1. pants Emblēma

2.1. Latvijas Sarkanā Krusta emblēma ir sarkans krusts, ko veido pieci savā starpā regulāra krusta veidā savienoti kvadrāti, uz balta fona, melns nosaukums „Latvijas Sarkanais Krusts”, ko ietver melns aplis. LSK emblēmu izmanto saskaņā ar Ženēvas konvencijām, to papildprotokoliem, Latvijas Sarkanā Krusta likumu, Noteikumiem nacionālajām biedrībām par sarkanā krusta un sarkanā pusmēness emblēmu izmantošanu, kas pieņemti SSKSP kustības starptautiskajā konferencē, un LSK nolikumu par LSK emblēmu.

2.nodaļa

MĒRĶIS UN PAMATUZDEVUMI

 1. pants Mērķis

3.1. LSK kā SSKSP kustības sastāvdaļas mērķis ir īstenot SSKSP kustības pamatprincipus un pamatuzdevumus Latvijas teritorijā.

 1. pants Pamatuzdevumi

4.1. Popularizēt starptautiskās humanitārās tiesības, SSKSP kustības pamatprincipus, sadarboties ar valsts institūcijām, lai nodrošinātu starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu un aizsargātu Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness emblēmas.

4.2. Būt gataviem reaģēt ārkārtas situācijās, t.sk. bruņotos konfliktos – jomās, ko nosaka Ženēvas konvencijas, sniegt palīdzību ikvienam cietušajam – gan civiliedzīvotājam, gan militārpersonai.

4.3. Apmācīt un iesaistīt iedzīvotājus pirmās palīdzības sniegšanā.

4.4. Attīstīt un sniegt palīdzību iedzīvotājiem sociālajā jomā, sekmējot sociālo integrāciju.

4.5. Aktīvi līdzdarboties veselības veicināšanas jomā, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, infekciju un neinfekciju slimību profilaksi.

4.6. Darbā ar jaunatni:

4.6.1. atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

4.6.2. piedāvāt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

4.6.3. piedāvāt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;

4.6.4. piedāvāt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas saņemšanas pieejamību.

4.7. Nodrošināt LSK meklēšanas dienesta darbu.

4.8. Popularizēt bezatlīdzības asins donoru kustību.

4.9. Veicināt mūžizglītību visās iedzīvotāju vecuma un sociālajās grupās.

4.10. Sadarboties ar SSKSP kustības dalībniekiem.

4.11. Attīstīt un sniegt palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti, uzlabojot viņu integrāciju sabiedrībā un pamatvajadzību nodrošināšanu.

4.12. Citi uzdevumi atbilstoši LSK kongresa apstiprinātajai stratēģijai.

3.nodaļa 

LSK BIEDRI, VIŅU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 1. pants LSK biedrs

5.1. Ikviens, kurš vēlas darboties atbilstoši LSK mērķim, atzīst LSK statūtus, kā arī SSKSP kustības pamatprincipus un regulāri maksā biedra naudu, var kļūt par LSK biedru bez jebkādas diskriminācijas uz rases, etniskās piederības, valodas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās piederības, politiskās pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas u.c. pamata.

5.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSK pieņem komitejas nodaļa.

5.3. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSK, par to paziņojot komitejas nodaļai.

5.4. LSK biedru uzskaite notiek saskaņā ar LSK nolikumu par LSK biedru uzskaiti un datu aizsardzību.

 1. pants LSK biedra tiesības

6.1. Piedalīties LSK darbībā LSK statūtos paredzētajā kārtībā.

6.2. Piedalīties, balsot un tikt ievēlētam LSK nodaļas pilnsapulcē, komitejas konferencē, kļūt par delegātu un ar balsstiesībām piedalīties LSK kongresā.

6.3. Saņemt pilnu informāciju par LSK darbību, izteikt savu viedokli par to.

 1. pants LSK biedra pienākumi

7.1. Ievērot SSKSP kustības pamatprincipus un popularizēt tos.

7.2. Aktīvi piedalīties un atbalstīt LSK darbību, tā mērķa un uzdevumu īstenošanu.

7.3. Ievērot LSK statūtus un pildīt pārvaldes institūciju pieņemtos lēmumus.

7.4. Nepieļaut rīcību, kas grauj LSK godu un prestižu sabiedrībā, ievērot ētikas normas.

7.5. Regulāri maksāt biedra naudu.

 1. pants Biedra nauda

8.1. LSK biedrs maksā ikgadējo biedra naudu tajā LSK nodaļā, kurā ir reģistrējies. Biedra naudas apmēru nosaka LSK kongress.

8.2. Biedra naudas iekasēšanu organizē LSK nodaļa.

 1. pants LSK biedra izslēgšana

9.1. LSK biedrs var tikt izslēgts, ja viņš:

9.1.1. rīkojas pretēji ētikas normām vai SSKSP kustības pamatprincipiem, vai arī traucē LSK mērķu sasniegšanu vai pamatuzdevumu izpildi;

9.1.2. nodarījis biedrībai morālu kaitējumu vai materiālus zaudējumus;

9.1.3. nepilda LSK pārvaldes institūciju lēmumus vai norādījumus.

9.2. Ja LSK biedrs izstājas vai tiek izslēgts no LSK, viņam turpmāk nav tiesību lietot LSK īpašumu, finanšu līdzekļus, nosaukumu un simboliku.

9.3. Par izslēgšanas dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts lēmums LSK komitejas padomē.

9.4. Izslēgtajam biedram ir apelācijas tiesības vērsties LSK Padomē. LSK Padomei ir jānodrošina tas, ka neviens biedrs netiek izslēgts nepamatoti un procedūra ir godīga un saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Apelācijas kārtība ir iekļauta LSK nolikumā par konfliktu risināšanas kārtību LSK.

10.pants LSK Goda Biedrs

10.1. Lēmums par LSK Goda biedra nosaukuma piešķiršanu, tiek pieņemts saskaņā ar nolikumu „Par LSK Goda Biedra nosaukuma piešķiršanu”.

10.2. LSK Goda Biedrus ieraksta „LSK Zelta fonda grāmatā”.

11.pants Konfliktu risināšanas kārtība

11.1. Konfliktu novēršana un risināšana notiek saskaņā ar LSK nolikumu par konfliktu risināšanas kārtību LSK.

4. nodaļa

LSK STRUKTŪRA

 1. pants LSK komiteja un nodaļa

12.1. LSK komiteja ir patstāvīga LSK struktūrvienība.

12.2. LSK komitejas darbību nosaka LSK nolikums par LSK komiteju un LSK pārvaldes pieņemtie lēmumi.

12.3. LSK nodaļa ir LSK komitejas struktūrvienība, kuras darbību nosaka LSK nolikums par LSK nodaļu.

12.4. LSK komitejas darbības teritoriju pēc komitejas ierosinājuma apstiprina LSK padome.

 1. pants LSK komitejas un nodaļas pārvalde

13.1. LSK komitejas lēmējinstitūcijas ir konference un komitejas padome. LSK komitejas konference tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi 2 (divos) gados. Komitejas pārvaldi nosaka LSK nolikums par LSK komiteju.

13.2 Konference uz 4 (četriem) gadiem ievēl komitejas padomi 5-15 personu sastāvā. Komitejas padomes darbu vada komitejas padomes priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts konferencē un kas vienlaicīgi ir komitejas priekšsēdētājs. Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse padomes locekļu.

13.3. Ja komitejas padomes priekšsēdētājs nespēj pildīt savas funkcijas, viņa pienākumus līdz kārtējai vai ārkārtas konferencei pilda komitejas padomes iecelts padomes loceklis.

13.4. Komitejas izpildinstitūcija ir izpilddirektors, kas vada un organizē komitejas darbu.

13.5. LSK nodaļas augstākā lēmējinstitūcija ir nodaļas biedru pilnsapulce. Pilnsapulci sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 (divos) gados. Nodaļas pārvaldi nosaka LSK nolikums par LSK nodaļu.

13.6. LSK komitejas un nodaļas savā darbībā ievēro un pilda LSK pārvaldes institūciju lēmumus un rīkojumus, kā arī savlaicīgi iesniedz atskaites.

 1. pants Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne

14.1. Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (turpmāk tekstā – LSKJ) ir LSK struktūrvienība, kas darbojas kā jaunatnes organizācija.

14.2. LSKJ darbojas, lai atbalstītu jauniešu iniciatīvas, nodrošinātu iespēju iegūt prasmes neformālajā izglītībā un lietderīgi izmantotu brīvo laiku.

14.3. LSKJ struktūru un darbību nosaka LSK nolikums par LSK Jaunatni.

5. nodaļa

LSK PĀRVALDE

 1. pants Lēmējvaras un izpildvaras pilnvaru nodalīšana

15.1. Lēmējvara un izpildvara ir nošķirtas un darbojas šajos statūtos noteiktās kompetences ietvaros. Viena un tā pati persona nedrīkst vienlaicīgi pārstāvēt lēmējvaru un izpildvaru.

15.2. LSK lēmējvaru nacionālā mērogā pārstāv kongress un padome. LSK komitejas lēmējinstitūcija ir konference un komitejas padome.

15.3. LSK izpildinstitūcija ir LSK valde.

16.pants LSK darbības nodrošināšana un starptautiskā pārstāvniecība

16.1. LSK nacionāla līmeņa lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem (LSK kongress, padome, prezidents, valde, valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs)) ir jāpieņem lēmumi un jānodrošina stratēģisko darbības virzienu ieviešana, it īpaši jomās, par kurām tikai tie ir atbildīgi. Šie lēmumi ir saistoši ne tikai nacionālā līmeņa izpildvarai, bet visai nacionālajai biedrībai kopumā, ieskaitot visas komitejas un nodaļas, kas darbojas ar Latvijas Sarkanā Krusta nosaukumu un izmanto Sarkanā Krusta emblēmu.

16.2. Tikai LSK nacionāla līmeņa lēmējvaras un izpildvaras pārstāvjiem ir tiesības pārstāvēt LSK nacionālā un starptautiskā mērogā.

 1. pants Vēlēšanas un ievēlēto personu pilnvaru laiks

17.1. Par vēlētām personām var kļūt tikai LSK biedri.

17.2. LSK padomes locekļiem jābūt pilngadīgiem.

17.3. LSK kongresā vai LSK komitejas konferencē ievēlēto lēmējvaras personu pilnvaru laiks sākas ar ievēlēšanas brīdi un turpinās attiecīgi līdz kārtējam vai ārkārtas LSK kongresam vai LSK komitejas konferencei.

17.4. Persona vienā amatā var tikt ievēlēta ne vairāk, kā trīs reizes pēc kārtas.

 1. pants LSK kongress

18.1. LSK kongress ir LSK augstākā lēmējinstitūcija. Kārtējo kongresu sasauc LSK padome reizi 4 (četros) gados.

18.2. Ārkārtas kongresu sasauc LSK padome pēc savas iniciatīvas, vai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa biedru.

18.3. LSK kongresā balsstiesības ir tikai LSK komiteju ievēlētiem delegātiem un LSK prezidentam.

18.4. Ievēlēto delegātu skaits no LSK komitejām ir proporcionāls to biedru skaitam, bet ne mazāk kā viens mandāts uz komiteju. Delegātu skaitu nosaka LSK padome.

18.5. LSK padome izziņo:

18.5.1. kārtējā LSK kongresa sasaukšanas laiku un vietu vismaz četrus mēnešus iepriekš;

18.5.2. ārkārtas kongresa sasaukšanas laiku un vietu vismaz vienu mēnesi iepriekš.

18.6. LSK padome sagatavo rakstisku paziņojumu par LSK kongresa dienas kārtību un izsūta to LSK komitejām ne vēlāk kā četras nedēļas pirms LSK kārtējā vai ārkārtas kongresa.

18.7. LSK kongress ir lemttiesīgs un tā lēmumi ir saistoši LSK, ja tajā piedalās vairāk nekā puse ievēlēto delegātu.

18.8. Kongresā lēmumus pieņem ar klātesošo delegātu vienkāršu balsu vairākumu.

18.9. Balsošana notiek atklāti vai aizklāti atkarībā no delegātu pieņemtā lēmuma, ievērojot demokrātijas principus.

18.10. Tikai LSK kongress var pieņemt lēmumus šādos jautājumos:

18.10.1. noteikt LSK stratēģiju;

18.10.2. apstiprināt statūtus un grozījumus tajos. Statūti vai grozījumi tajos var tikt pieņemti, ja par tiem nobalsojuši ne mazāk kā 2/3 klātesošo balsstiesīgo delegātu;

18.10.3. ierosinātie grozījumi spēkā esošajiem statūtiem pirms pieņemšanas LSK kongresā ir jāiesniedz izskatīšanai Starptautiskās Sarkanā Krusta Komitejas un SSKSP biedrību federācijas Apvienotajai Komisijai nacionālo biedrību statūtiem;

18.10.4. noteikt biedra naudas apmēru;

18.10.5. ievēlēt LSK Padomi un Prezidentu uz 4 (četriem) gadiem. Padomes locekļu kandidāti, kas balsojumā ir saņēmuši vismaz 25% reģistrēto delegātu balsu, bet nav tikuši ievēlēti par LSK Padomes locekļiem, tiek reģistrēti saņemto balsu secībā kā LSK Padomes locekļu rezerve un ar LSK Padomes lēmumu kļūst par LSK Padomes locekļiem gadījumos, kad kāds no ievēlētajiem Padomes locekļiem beidz pildīt Padomes locekļa pienākumus;

18.10.6. ievēlēt finanšu komisiju;

18.10.7. apstiprināt finanšu komisijas pārbaudīto LSK finanšu pārskatu par laika periodu no iepriekšējā kongresa;

18.10.8. apstiprināt padomes ziņojumu par darba rezultātiem pārskata periodā;

18.10.9. lemt par LSK likvidāciju, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 klātesošo balsstiesīgo delegātu.

18.10.10. kongress var lemt arī par citiem LSK būtiskiem jautājumiem.

 1. pants LSK konference

19.1. LSK konference ir LSK lēmējinstitūcija, kuru LSK padome sasauc kongresu starplaikā reizi 4 (četros) gados.

19.2. LSK konferences sasaukšana un darbība notiek atbilstoši 18.panta 18.3. – 18.9.punktos noteiktajai kārtībai.

19.3. LSK konference izvērtē biedrības darbības rezultātus, apstiprina biedrības finanšu pārskatu, izvērtē LSK stratēģijas izpildes gaitu, lemj par citiem biedrībai būtiskiem jautājumiem.

20.pants LSK padome

20.1. LSK padome ir augstākā LSK lēmējinstitūcija kongresu starplaikā, kas darbojas saskaņā ar reglamentu.

20.2. Padomē ietilpst 15 – 21 personas, t.sk. 2 LSKJ pārstāvji, kurus līdz nākamajam kongresam ievēl LSK kongress.

20.3. LSK padomes darbu vada LSK prezidents, kas vienlaicīgi ir LSK padomes priekšsēdētājs.

20.4. Padomes sēdēs var piedalīties jebkurš LSK biedrs, ja tā nav izsludināta par slēgtu, balsstiesības ir tikai LSK padomes locekļiem.

20.5. Padomes sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 3 mēnešos. Padomes sēdes sasauc pēc LSK prezidenta, 1/3 padomes locekļu vai valdes pieprasījuma.

20.6. Padomes sēdes vada LSK prezidents vai tā pilnvarots padomes loceklis.

20.7. Padome ir lemttiesīga, ja padomes sēdē piedalās vismaz puse padomes locekļu. Katram padomes loceklim ir viena balss, lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu pārsvaru, vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder LSK prezidentam. Padomes loceklis savu viedokli par padomes sēdē izskatāmo jautājumu var apliecināt rakstiski (elektroniski) pirms padomes sēdes padomes darbības reglamentā noteiktajā kārtībā.

20.8. Ja sēdē nesanāk LSK padomes locekļu kvorums, ir jāsasauc atkārtota padomes sēde.

20.9. Padomes pienākumi:

20.9.1. katru gadu apstiprināt LSK darba plānu, izskatīt un apstiprināt LSK budžetu;

20.9.2. apstiprināt finanšu komisijas pārbaudīto LSK finanšu pārskatu par iepriekšējo gadu;

20.9.3. apstiprināt LSK nolikumus;

20.9.4. sniegt ieteikumus LSK kongresa darba kārtībai;

20.9.5. apstiprināt LSK nacionālā mērogā veicamās programmas, kuru īstenošana ir saistoša visām vai noteiktām komitejām;

20.9.6. atbilstoši LSK nolikumam par LSK komitejām pieņemt lēmumu par jaunas LSK komitejas izveidi vai esošās likvidāciju;

20.9.7. lemt par LSK komitejas ārkārtas konferences sasaukšanu komitejas darba reorganizācijai vai likvidācijai;

20.9.8. apstiprināt un atsaukt LSK valdes priekšsēdētāju (ģenerālsekretāru) un valdes locekļus;

20.9.9. lemt par atlīdzības noteikšanu valdes locekļiem;

20.9.10. lemt par nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu;

20.9.11. lemt jautājumus, kas saistīti ar komercsabiedrību izveidošanu, likvidēšanu vai dalību tajās;

20.9.12. ievēlēt prezidenta pienākumu izpildītāju, ja kongresu starplaikā šis amats kļuvis vakants;

20.9.14. apstiprināt LSK komiteju darbības teritoriju;

20.9.13. izskatīt citus svarīgus jautājumus, kas nav kongresa kompetencē.

21. pants Prezidents

21.1. Prezidents ir augstākā amatpersona LSK. Prezidents ir atbildīgs kongresa priekšā par to, ka LSK darbojas, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi. Prezidentu ievēl LSK kongress. Prezidents vada LSK darbību saskaņā ar kongresa un padomes lēmumiem.

21.2. Prezidenta pienākumi:

21.2.1.  vadīt LSK kongresu un padomi;

21.2.2.  prezentēt LSK darbības pārskatu kongresā;

21.2.3.  izvirzīt LSK padomei apstiprināšanai LSK valdes priekšsēdētāja (ģenerālsekretāra) kandidatūru un slēgt darba līgumu ar LSK padomes apstiprināto LSK valdes priekšsēdētāju (ģenerālsekretāru);

21.2.4.  pārstāvēt LSK nacionālā un starptautiskā līmenī.

21.3. Prezidentam ir tiesības deleģēt savus pienākumus citiem padomes locekļiem.

21.4. Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda prezidenta pilnvarots LSK padomes loceklis.

21.5. Ja prezidents nespēj pildīt savas funkcijas, viņa pienākumus līdz kārtējam vai ārkārtas kongresam pilda padomes iecelts LSK padomes loceklis.

 1. pants LSK Valde

22.1. LSK valdi, pamatojoties uz valdes priekšsēdētāja (ģenerālsekretāra) priekšlikumu, uz kongresa pilnvaru laiku apstiprina padome.

22.2. Valde sastāv no 5 locekļiem, t.sk. valdes priekšsēdētāja.

22.3. Valdi var pārstāvēt vismaz divi valdes locekļi kopīgi. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt valdi atsevišķi.

22.4. Valde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse valdes locekļu.

22.5. Katram valdes loceklim ir viena balss, valdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam (ģenerālsekretāram)

22.6. Valdes pienākumi:

22.6.1. vadīt un organizēt LSK darbu;

22.6.2. būt atbildīgai par LSK stratēģijas īstenošanu;

22.6.3. organizēt LSK kongresā un padomē pieņemto lēmumu izpildi;

22.6.4. nodrošināt LSK programmu ieviešanas pārraudzību;

22.6.5. sagatavot jautājumus izskatīšanai LSK padomē un kongresā;

22.6.6. organizēt kārtējā finanšu gada budžeta izstrādāšanu un tā iesniegšanu izskatīšanai un apstiprināšanai LSK padomē;

22.6.7. atbildēt par finanšu uzskaiti un grāmatvedību, padomes apstiprinātā budžeta un darba plāna izpildi;

22.6.8. rīkoties ar LSK īpašumiem un mantu LSK padomes noteikto pilnvaru ietvaros.

22.7. Valdes apstiprinātie iekšējie normatīvi ir saistoši LSK struktūrvienībām.

22.8. LSK valde darbojas saskaņā ar reglamentu.

 1. pants Valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs)

23.1. Valdes priekšsēdētājs (ģenerālsekretārs) ir LSK izpildvaras vadītājs un ir atbildīgs par valdes darbu.

23.2. Valdes priekšsēdētāja pienākumi:

23.2.1. pārstāvēt LSK;

23.2.2. vadīt LSK valdes darbu;

23.2.3. savas kompetences ietvaros LSK vārdā slēgt līgumus, parakstīt pilnvaras un citus dokumentus, atvērt norēķinu kontus, parakstīt finanšu dokumentus un veikt citas nepieciešamās darbības LSK uzdevumu izpildei;

23.2.4. pieņemt un atbrīvot no darba LSK darbiniekus;

23.2.5. sastādīt budžetu un sagatavot finanšu atskaites;

23.2.6. piedalīties un paust viedokli par LSK darbību kongresā un padomes sēdēs.

 1. pants Finanšu komisija

24.1. LSK finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic LSK kongresā ievēlēta finanšu komisija 3 – 5 personu sastāvā.

24.2. Finanšu komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu.

24.3. Finanšu komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju, kurš vada komisijas darbu.

24.4. Katram komisijas loceklim ir viena balss, komisijas lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.

24.5. Finanšu komisijas pienākumi:

24.5.1. veikt LSK mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

24.5.2. sniegt atzinumu par LSK budžetu un gada pārskatu;

24.5.3. izvērtēt LSK grāmatvedības un lietvedības darbu;

24.5.4. sniegt ieteikumus LSK kongresam un padomei par LSK finanšu un saimnieciskās darbības pilnveidošanu;

24.5.5. atskaitīties par finanšu komisijas darbību LSK kongresā.

24.6. Finanšu komisija veic revīziju ne retāk kā reizi gadā, nepieciešamības gadījumā pieaicinot zvērinātu revidentu.

24.7. Bez finanšu komisijas slēdziena LSK padome nav tiesiska apstiprināt LSK gada pārskatu.

6.nodaļa

LSK APBALVOJUMI

25.pants LSK apbalvojumu piešķiršana

25.1. Par nozīmīgu darbību vai ieguldījumu LSK vai SSKSP kustības attīstībā LSK piešķir apbalvojumu vai pateicības rakstu. To piešķiršanas kārtību nosaka LSK nolikums par LSK apbalvojumiem.

Uldis Līkops

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts”

Ģenerālsekretārs