000

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” realizē starptautisku jauniešu apmaiņas projektu “Zināšanas rīcībā: klimata pārmaiņu sekas” (“Knowledge into action: Climate Change Consequence (CCC)”) Nr. 2019-3-LV02-KA105-002334

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 31. augusts

Mērķis: sekmēt izpratni par klimata pārmaiņu ietekmi uz dabas katastrofu biežumu, stiprumu un globālo apjomu, atklājot jaunas iespējas, kā sekmēt izpratnē balstītu atbildīgu dzīvesveidu un rīcību, tai skaitā, saistībā ar Sarkanā Krusta realizētajām aktivitātēm.

Galvenais organizators: biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”

Projekta partneri: biedrības “Itālijas Sarkanais Krusts”, “Somijas Sarkanais Krusts”, “Vācijas Sarkanais Krusts”, “Nīderlandes Sarkanais Krusts”, “Igaunijas Sarkanais Krusts”

Projekta uzdevumi:

 • nodrošināt jauniešiem iespēju uzzināt par dažādām iespējām, kā mainīt paradumus, lai palielinātu ietekmi uz globālajām pārmaiņām, dalītos pieredzē un mācītos viens no otra, kā arī informētu jauniešus, ka pat maza darbība ietekmē klimatu globālā mērogā;
 • sniegt jauniešiem izpratni par to, cik svarīgi ir veikt dažādas aktivitātes – apmācības un praktiskus seminārus par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām;
 • uzlabot jauniešu komunikācijas, sadarbības, lēmumu pieņemšanas, problēmu risināšanas un veiktspējas novērtēšanas prasmes;
 • veicināt draudzību starp jauniešiem, attīstīt izpratni un cieņu pret kultūras daudzveidību, samazināt stereotipus un izveidot jaunas iniciatīvas vietējā un starptautiskā līmenī.

Projektā likts uzsvars uz šādām tēmām:

 • Siltumnīcas efekts un tā izraisītās gāzes;
 • Draudi savvaļai;
 • Ūdens aizsardzība un klimata ietekme uz jūras dzīvi;
 • Klimata pārmaiņas;
 • Dabas postījumu novēršanas menedžments;
 • Sarkanā Krusta iesaistīšanās palīdzības sniegšanā dabas katastrofās;
 • Bezatkritumu/mazatkritumu dzīvesveids.

Projekta īstenošanas vieta: Atpūtas komplekss “Abragciems”, Engures novads, un Šarlotes 1B, Rīga.

Projekta īstenošanas laikā organizētas:

 • Plānošanas vizīte 12. – 13. jūnijā, kurā piedalījās divi jaunatnes apmaiņas dalībnieki (dalībnieks un līderis) no katras dalībvalsts (Latvija, Itālija, Somija, Vācija, Nīderlande, Igaunija). Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jauniešu apmaiņas mērķi, uzdevumiem, praktisko informāciju, kopīgi plānojot apmaiņas norisi.
 • Jauniešu apmaiņas nometne 15. – 22. jūlijā. Tajā piedalīsies jauniešu grupas (1 grupas līderis un 4 jaunieši) no katras Sarkanā Krusta nacionālās biedrības.

Projekta vadītāja: Evija Eglīte, tālrunis: + 371 67336653, e-pasts: evija.eglite@redcross.lv

Projekts “Zināšanas rīcībā: klimata pārmaiņu sekas” (“Knowledge into action: Climate Change Consequence (CCC)”) finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

002

Ziņa publicēta 02.09.2019.

Sākoties jaunajam mācību gadam, ir noslēdzies programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, ko Latvijā koordinē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, jauniešu apmaiņas projekts “Zināšanas rīcībā: Klimata pārmaiņu sekas” (“Knowledge into action: Climate Change Consequence (CCC)”), kurā piedalījās Sarkanā Krusta jaunieši no 6 valstīm – Latvijas, Igaunijas, Somijas, Nīderlandes, Itālijas un Vācijas.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2019. gada aprīļa sākumā, notika projekta aktivitāšu un loģistikas plānošana, tika piesaistīti dalībnieki sešās Sarkanā Krusta nacionālajās biedrībās, komplektētas dalībnieku grupas. Aktīvi notika gatavošanās projekta galvenajai aktivitātei, jauniešu apmaiņai, kas 10 dienas jūlijā notika Latvijā. Tāpat, tika rīkotas tiešsaistes sapulces, kuru laikā iesaistītie projekta dalībnieki savstarpēji sadalīja uzdevumus un aktivitātes, ko katras valsts pārstāvji apņēmās organizēt.

11. – 14.  jūnijā notika Iepriekšējās plānošanas vizīte Rīgā, uz kuru ieradās pārstāvji no katras partnervalsts. Vizītes laikā tika apskatītas naktsmājas, detalizēti apspriesta apmaiņas programma, tika veiktas pēdējās izmaiņas, pārrunāti potenciālie riski, ar ko var saskarties jaunietis, nonākot citā valstī, tika definēti katras grupas uzdevumi un veicamie darbi.

Pēc Iepriekšējās plānošanas vizītes aktīvi tika organizētas nacionālo grupu tikšanās, t.sk. arī tiešsaistē. Katrai grupai bija dots savs temats, par kuru bija jāsagatavo neliels teorētiskais apskats, kā arī radošā darbnīca. Katrai valstij bija jāsagatavo plāns arī nacionālajam vakaram. Temati, par kuriem tika runāts apmaiņā bija šādas:

 • Siltumnīcas efekts un tā izraisītās gāzes;
 • Draudi savvaļai;
 • Ūdens aizsardzība un klimata ietekme uz jūras dzīvi;
 • Klimata pārmaiņas;
 • Dabas postījumu novēršanas menedžments;
 • Sarkanā Krusta iesaistīšanās palīdzības sniegšanā dabas katastrofās;
 • Bezatkritumu/mazatkritumu dzīvesveids.

Pati galvenā projekta aktivitāte – apmaiņa, sākās ar iepazīšanos, aktivitātēm, lai iemācītos dalībnieku vārdus, kā arī veiksmīgai sadarbībai tik ļoti nepieciešamās komandas veidošanas aktivitātes. Tam tika veltīta visa pirmā diena, lai dalībnieki iepazītu viens otru, iepazītu apkārtni. Pirmās 5 apmaiņas dienas dalībnieki dzīvoja kempingā “Abragciems” – brīnišķīgā vietā pašā jūras krastā.

Projekta laikā ar lekcijām un radošajām darbnīcām pie dalībniekiem devās uzņēmums “Bee In” ar lekciju par mazatkritumu dzīvesveidu un vaska drāniņu darbnīcu, kas ir lieliska alternatīva pārtikas plēvei; uzņēmums “Ber un sver” ar lekciju par bezatkritumu dzīvesveidu un radošo darbnīcu, kurā tika gatavota zobu pasta; “Pasaules Dabas Fonda” pārstāvji ar lekcijām par siltumnīcas efektu, savvaļas un ūdens aizsardzību; pārstāvis no “Latvijas Valsts Mežiem” dalījās ar savu nostāju par mežu apsaimniekošanu un to, kādēļ tiek izcirsti meži un to vietā stādīti jauni; tika apmeklēts Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar tā darbību un to, kādā veidā klimata pārmaiņas ietekmē Zemi; tika organizēta ekskursija uz SIA “Getliņi EKO”, kur tika stāstīts par atkritumu pārstrādes procesu un šī procesa rezultātā radošos enerģijas izmantošanu darbā.

Apmaiņas sākumā jaunieši tika iepazīstināti ar Jaunatnes Pasi (Youthpass), kas bija neatņemama sastāvdaļa visas apmaiņas garumā, izvērtējot katra dalībnieka mācīšanās procesu.

Tā kā Sarkanā Krusta Jaunatnes neatņemama sastāvdaļa ir pirmās palīdzības apgūšana, tās sniegšana un citu apmācīšana, dalībnieki apmainījās ar zināšanām un pirmās palīdzības sniegšanas noteikumiem katrā valstī, kā arī profesionāla apmācītāja pavadībā tika apgūts, kā izvilkt cietušo no automašīnas, vai kā, asiņošanas vai citas nepieciešamības gadījumā, cietušam motociklistam novilkt ķiveri.

Katra nacionālā grupa bija sagatavojusi aizraujošu radošo darbnīcu atbilstoši izvēlētajai tēmai. Kāds bija sagatavojis interaktīvu spēli, cits informatīvu prezentāciju vai uzdevumu pārbaudīt ūdens kvalitāti Rīgas jūras līcī.

Apmaiņas noslēgumā plānojām, kādas projekta aktivitātes pēc apmaiņas beigām jaunieši veiks katrs savā valstī, iezīmējām nākotnes plānus turpmākai sadarbībai, kā arī izvērtējām apmaiņas gaitu, sasniegtos rezultātus, sajūtas un jauniešu mācīšanās procesu.

Pēc projekta noslēguma, komunikācija ar partneriem turpinās, lai nākotnē īstenotu citus kopīgus projektus un stiprinātu esošo sadarbību.