LOGO SIF LSK

2018. gada 19.februārī  tika noslēgts līgums starp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” un Sabiedrības integrācijas fondu par  motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā.

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada februāris – 2019. gada maijs

Projekta mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus MK noteikumos un profilēšanas rezultātā noteiktos pakalpojumus u.c.) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot to integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas.

Projekta īstenošanas vieta: Ziemeļlatgales, Vidzemes, Rīgas reģions.

Projekta kopējais budžets: EUR 252′ 000, 00

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi būs pieejami bez maksas

  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības  cietušām personām, personām, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvjiem;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam vecuma dēļ (personām pēc 50 gadu vecuma);
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni;
  • sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām, kuras pakļautas diskriminācijas riskam etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes.

Programmā darbojas trīs reģionālie koordinatori: Rīgas reģionā Kristīne Besedina, Ziemeļlatgales reģionā Gunta Stepiņa, Vidzemes reģionā Sandra Našeniece.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi mērķa grupai paredz nodrošināt individuālās konsultācijas ar Pārmaiņu aģentu (sociālo darbinieku), psihologa, karjeras konsultanta, jurista konsultācijas un specialistu vadītas atbalsta grupas par aktuālām tēmām, kurās personas tiks motivētas pārmaiņām, tiks attīstītas dzīves prasmes un iemaņas, it īpaši prasmes, kas palīdz personai iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē.

Vairāk informācijas par Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu saņemšanu pa tālruni 67336653 vai e-pastu: aija.strazda@redcross.lv