AVAIL logo

“AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” (Nr. 776175)

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 12. februāris – 2020. gada 11. februāris

Mērķis: veicināt bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju sabiedrībā ar mācīšanās palīdzību, iekļaujot pārbaudītus un jaunus darba modeļus, kuru pamatā ir līdzdalības, vienaudžu atbalsta un kopienas pieejas.

Projekta partneri: biedrība “Lielbritānijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Itālijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Īrijas Sarkanais Krusts”; projekta ietvaros realizēto pieredzes apmaiņas virsvadību uzņēmusies Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federācija (IFRC). Projekta aktivitātes tiek realizētas visās projekta partnervalstīs.

Projekta uzdevumi:

 • Attīstīt vienaudžu atbalstu starp BPM;
 • Sekmēt BMP sociālo iekļaušanos sabiedrībā;
 • Stiprināt pakalpojumu sniedzēju, valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti palīdzības sniegšanā un situācijas izpratnē;
 • Iedrošināt medijus ieklausīties BPM viedokļos un tos nodot plašākai sabiedrībai;
 • Apkopot un dalīties ar informāciju Eiropas līmenī.

Projekts veicina Eiropas Komisijas mērķa “Izstrādāt un aprobēt inovatīvas pieejas un metodes, lai palielinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību” sekmīgu realizēšanu, izmantojot:

 • izglītojošas, sociālas un kultūras aktivitātes (vienaudžu sadarbība, dzīves prasmes, treniņi, izglītojoši pasākumi u.tml.);
 • brīvprātīgo sektoru (BPM vienaudži, “draugi”*, bēgļu vēstnieki);
 • mediji (apmācot BPM, lai runātu ar plašsaziņas līdzekļiem un dalītos personīgajos stāstos)
 • konsultācijas par lēmumu pieņemšanu un informāciju par pārstāvības sistēmām (bēgļu vēstniekiem, ja iespējams, ieguldījumiem projekta partneru un valsts iestāžu sabiedrības integrācijas stratēģijās).

*”Draugi” – vietējās sabiedrības loceklis, brīvprātīgais, kurš tiek piešķirts bēglim vai patvēruma meklētājam, kas tikko ieradies valstī un kurš palīdz iejusties, integrēties, saņemt informāciju par dzīvi Latvijā.

Izglītojošie pasākumi bēgļiem, patvērumu meklētājiem un sabiedrībai Latvijā

LSK organizē izglītojošus interaktīvus pasākumus bēgļiem, patvēruma meklētājiem un Latvijas iedzīvotājiem. Šīs aktivitātes ietver kultūras pasākumus, diskusijas, mācīšanos par vietējiem paradumiem, sociālās integrācijas aktivitātēm u.tml. Tāpat, šajos pasākumos BPM saņem informatīvus materiālus, kas sniedz papildus informāciju par integrēšanos un iejušanos sabiedrībā (temati: darba tiesības, veselības un sociālā atbalsta pakalpojumi un to sniedzēji, izglītība Latvijā, Latvijas nevalstisko organizāciju aktivitātes un iespējas piedalīties tajās).

Latvijā “draugu” programma tiek realizēta, lai iepazīstinātu BPM ar vietējās sabiedrības locekļiem. BPM, kas tikko ieradušies Latvijā, tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar brīvprātīgo “draugu” (Latvijas iedzīvotāju), kurš piedāvā dažāda veida praktisku palīdzību un norādījumus, “atver durvis” vietējiem komunikācijas un sadarbības tīkliem un kultūras un valodas interpretācijām, kas atvieglo BMP integrēšanos un veiksmīgāku iejušanos vietējā sabiedrībā. “Draugi” un BPM tiek “savesti kopā”, ņemot vērā viņu dzimti, vecumu, kopīgās intereses utt. BPM tiek iepazīstināti ar jauno vidi, savukārt, “draugs” mācās un padziļināti izzina BMP dzīves stāstus, pieredzi, tādējādi veidojot lielāku izpratni par šo sabiedrības grupu. Lai saņemtu informāciju, kā pievienoties “draugu” programmai, aicinām sazināties ar Aiju Strazdu, rakstot uz aija.strazda@redcross.lv .

Projekta vadītāja biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts”: Agnese Trofimova, tālr.: + 371 67686312, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv

_________________________________________________________________________________

Notikusi starptautiska konference par bēgļu integrācijas procesiem Eiropā “IntegRĪGĀcija: humānisms kā integrācijas instruments”

2019. gada 27. martā Eiropas Savienības mājā, Rīgā notika biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” organizētā starptautiskā konference “IntegRĪGĀcija: humānisms kā integrācijas instruments”.

Pasākuma mērķis bija apzināt bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas pasākumu nozīmi un praksi dažādās Eiropas valstīs, kā arī sniegt iespēju partneriem – valsts un nevalstisko iestāžu pārstāvjiem no Latvijas, Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un Itālijas – dalīties ar pieredzi bēgļu integrācijas pasākumu organizēšanā un izvērtēšanā, tādējādi dodot iespēju Latvijas auditorijai uzzināt Eiropas praksi un kolēģiem no citām valstīm iepazīties ar situāciju Latvijā, kopīgi formulēt labo praksi katras valsts kontekstā.

Konferencē ar savu pieredzes stāstu dalījās Latvijā dzīvojošie bēgļi, kā arī ar dažādo valstu pieredzi bēgļu integrācijas aktivitāšu organizēšanā uzstājās Itālijas, Latvijas, Vācijas un Lielbritānijas Sarkano Krustu pārstāvji. Tāpat kopīgo pārskatu un jaunāko informāciju par situāciju Baltijas valstīs un Eiropā sniedza Apvienoto Nāciju organizācijas augstā komisāra bēgļu jautājumos (UNHCR) un Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS pārstāvji. Pasākuma apmeklētāju vidū bija Iekšlietu, Ārlietu, Kultūras, Labklājības ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Sabiedrības integrācijas fonda, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” u.c. pārstāvji.

Konferences apmeklētāji paneļa diskusijas laikā apmainījās ar viedokļiem un pieredzi, secinot, ka vairākas valstis vieno līdzīgi šķēršļibēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas sekmēšanai. Būtiskākie secinājumi:

 • uz īstermiņa integrācijas projektu balstīta pieeja ir mazāk efektīva kā stratēģiska atbalsta sniegšana ilgtermiņā;
 • aktuāls ir mājokļu risināšanas jautājums, it sevišķi pirmā gada laikā pēc statusa saņemšanas;
 • apgrūtināta ir darba atrašana uzņemošās valsts valodas zināšanu trūkuma dēļ, nepietiekams uzņemošās valsts valodas apmācību apjoms;
 • ierobežota pieejamība izglītībai atšķirīgā bērnu izglītības līmeņa un valodas zināšanu dēļ;
 • atbalsta programmā ir vēlams iesaistīt pašvaldības un privāto sektoru;
 • NVO un valsts institūciju sadarbībai nevis konkurencei ir būtiska loma integrācijas procesa veiksmīgai virzībai;
 • Starptautisks sadarbības tīkls sniedz iespēju iepazīt citu valstu labās prakses piemērus, tādējādi atrodot risinājumus līdzīgu problēmjautājumu risināšanā.

LSK ir viena no 191 Sarkanā Krusta starptautiskās kustības nacionālajām biedrībām, kas savas valsts teritorijā mazaizsargātākajām sabiedrības grupām sniedz dažādus sociālos pakalpojumus, tai skaitā dažāda veida atbalstu bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

Kopš 2018. gada februāra LSK, sadarbībā ar Lielbritānijas, Itālijas, Īrijas Sarkanā Krusta nacionālajām biedrībām un starptautisko Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federāciju, īsteno starptautisku projektu “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai”. Projektu finansē Eiropas Savienība Patvēruma migrācijas un integrācijas fonda ietvaros (AMIF). Pilna foto galerija ŠEIT!

IMG_3501 20190327_AVAIL_konference 20190327_AVAIL_konference 20190327_AVAIL_konference (21)

Arī martā turpinās integrācijas aktivitātes starptautiskā projekta “AVAIL” ietvaros

Arī martā turpinās integrācijas aktivitātes starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros.

1.martā bēgļu un patvēruma meklētāji kopā ar atbalsta personām apmeklēja leļļu teātri un noskatījās izrādi par diviem pelēniem “Koko un Riko”.

Bērnu smiekli izrādes laikā un spēlēšanās kopa ar citiem Leļļu teātra apmeklētājiem, bija vislabākais apliecinājums tam, ka viņi neizjūt šķēršļus komunicēt ar bērniem ar piederību citai rasei, tautībai un kultūrai. Pirms leļļu teātra, bēgļiem un patvēruma meklētājiem kopā ar atbalsta personām bija iespēja arī apmeklēt ēdināšanas uzņēmumu “LIDO”, iepazīties un izgaršot latviešu virtuvi.

Skolēnu brīvlaika ietvaros 13. martā bēgļi un patvēruma meklētaji kopā ar atbalsta personām apmeklēja Laimas šokolādes muzeju un radošajās darbnīcās mācījās izgatavot saldumus un iepazīties ar kakaokoku augļu sēklu ceļu līdz saldai šokolades tāfelītei.

 

Norisinājies LSK izglītojošais integrācijas pasākums bēgļiem un patvēruma meklētājiem “Latvijai un Latvijas Sarkanajam Krustam 100”

Ziņa publicēta: 26.11.2018.

2018. gada 15. novembrī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) starptautiskā projekta “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” ietvaros kopā ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem atzīmēja Latvijas valsts un arī LSK 100gadi.

Pasākuma sagatavošanā iesaistījās bēgļi un patvēruma meklētāji, gatavojot savas dzimtenes tradicionālos ēdienus un palīdzot iekārtot pasākuma norises vietu.

LSK darbinieki un brīvprātīgie, sadarbībā ar Ropažu novada domi un Sabiedrības integrācijas fondu, bēgļus un patvēruma meklētājus cienāja ar siltu, uz ugunskura gatavotu pupiņu zupu, priecēja ar koncertu un aicināja piedalīties kopējās latviskās rotaļās.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 50 bēgļi un patvēruma meklētāji no Irākas, Turcijas, Palestīnas un Gruzijas.

LSK vārdā sakām paldies Sabiedrības integrācijas fondam, Ropažu novada domei un Patvēruma meklētāju centram “Mucenieki” par atbalstu pasākuma sagatavošanā un realizēšanā!

Ziņa publicēta 26. oktobrī

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” izglītojošais integrācijas pasākums kino un pusdienas

2018. gada 24. oktobrī biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) starptautiskā projekta “AVAIL –bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” organizēja ģimenisku pēcpusdienu bēgļiem un patvēruma meklētājiem – kino apmeklējumu un kopīgas pusdienas.

Pirms pasākuma bēgļi kopā ar LSK darbiniekiem izvēlējās filmu, ko vēlētos skatīties un vienojās par kopīgām pusdienām pēc kino apmeklējuma. Bēgļi un patvēruma meklētāji kopā ar savām atbalsta personām apmeklēja filmu “Viesnīca Transilvānija 3”: Mošķu brīvdienas. Liels bija prieks bērnu un pieaugušo acīs par iespēju skatīt filmu uz lielā ekrāna, daudziem tas bija pirmais kino seansa apmeklējums mūžā. Pasākumā piedalījās 60 bēgļi un patvēruma meklētāji kopā ar atbalst personām vecumā no 4 līdz 60 gadiem.

 Ziņa publicēta 19. augustā

Biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” izglītojošais integrācijas pasākums “Latvijas daba un dzīvnieki”

2018. gada 18. augustā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) starptautiskā projekta “AVAIL -bēgļu un patvēruma meklētāju viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai” organizēja zoodārza apmeklējumu un nodarbību par Latvijas dabu un dzīvniekiem.

Pasākuma dalībnieki, īpaši bērni un pusaudži, bija ļoti priecīgi apskatīt Zoodārza iemītniekus un uzzināt vairāk par to, kādi dzīvnieki visbiežāk dzīvo Latvijas lauku sētā. Daudziem tas bija pirmais zoodārza apmeklējums un viņi izteica lūgumu biežāk organizēt pasākumus zoodārzā.

Iespaidīgs bija žirafu mājas apmeklējums un tikšanās ar balto lāci, kas draudzīgi māja ar ķepu. Pasākumā piedalījās 37 bēgļi un patvēruma meklētāji kopā ar atbalsta personām vecumā no 4 līdz 60 gadiem.