AVAIL LOGO LV

“AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai”

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada februāris – 2019. gada februāris

Mērķis: veicināt bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju sabiedrībā ar mācīšanās palīdzību, iekļaujot pārbaudītus un jaunus darba modeļus, kuru pamatā ir līdzdalības, vienaudžu atbalsta un kopienas pieejas.

Projekta partneri: biedrība “Lielbritānijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Itālijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Īrijas Sarkanais Krusts”; projekta ietvaros realizēto pieredzes apmaiņas virsvadību uzņēmusies Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness nacionālo biedrību federācija (IFRC). Projekta aktivitātes tiek realizētas visās projekta partnervalstīs.

Projekta uzdevumi:

  • Attīstīt vienaudžu atbalstu starp BPM;
  • Sekmēt BMP sociālo iekļaušanos sabiedrībā;
  • Stiprināt pakalpojumu sniedzēju, valsts un pašvaldību iestāžu kapacitāti palīdzības sniegšanā un situācijas izpratnē;
  • Iedrošināt medijus ieklausīties BPM viedokļos un tos nodot plašākai sabiedrībai;
  • Apkopot un dalīties ar informāciju Eiropas līmenī.

Projekts veicina Eiropas Komisijas mērķa “Izstrādāt un aprobēt inovatīvas pieejas un metodes, lai palielinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību” sekmīgu realizēšanu, izmantojot:

  • izglītojošas, sociālas un kultūras aktivitātes (vienaudžu sadarbība, dzīves prasmes, treniņi, izglītojoši pasākumi u.tml.);
  • brīvprātīgo sektoru (BPM vienaudži, “draugi”*, bēgļu vēstnieki);
  • mediji (apmācot BPM, lai runātu ar plašsaziņas līdzekļiem un dalītos personīgajos stāstos)
  • konsultācijas par lēmumu pieņemšanu un informāciju par pārstāvības sistēmām (bēgļu vēstniekiem, ja iespējams, ieguldījumiem projekta partneru un valsts iestāžu sabiedrības integrācijas stratēģijās).

*”Draugi” – vietējās sabiedrības loceklis, brīvprātīgais, kurš tiek piešķirts bēglim vai patvēruma meklētājam, kas tikko ieradies valstī un kurš palīdz iejusties, integrēties, saņemt informāciju par dzīvi Latvijā.

Izglītojošie pasākumi bēgļiem, patvērumu meklētājiem un sabiedrībai Latvijā

LSK organizē izglītojošus interaktīvus pasākumus bēgļiem, patvēruma meklētājiem un Latvijas iedzīvotājiem. Šīs aktivitātes ietver kultūras pasākumus, diskusijas, mācīšanos par vietējiem paradumiem, sociālās integrācijas aktivitātēm u.tml. Tāpat, šajos pasākumos BPM saņem informatīvus materiālus, kas sniedz papildus informāciju par integrēšanos un iejušanos sabiedrībā (temati: darba tiesības, veselības un sociālā atbalsta pakalpojumi un to sniedzēji, izglītība Latvijā, Latvijas nevalstisko organizāciju aktivitātes un iespējas piedalīties tajās).

Latvijā “draugu” programma tiek realizēta, lai iepazīstinātu BPM ar vietējās sabiedrības locekļiem. BPM, kas tikko ieradušies Latvijā, tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar brīvprātīgo “draugu” (Latvijas iedzīvotāju), kurš piedāvā dažāda veida praktisku palīdzību un norādījumus, “atver durvis” vietējiem komunikācijas un sadarbības tīkliem un kultūras un valodas interpretācijām, kas atvieglo BMP integrēšanos un veiksmīgāku iejušanos vietējā sabiedrībā. “Draugi” un BPM tiek “savesti kopā”, ņemot vērā viņu dzimti, vecumu, kopīgās intereses utt. BPM tiek iepazīstināti ar jauno vidi, savukārt, “draugs” mācās un padziļināti izzina BMP dzīves stāstus, pieredzi, tādējādi veidojot lielāku izpratni par šo sabiedrības grupu.

Projekta kontaktpersona biedrībā “Latvijas Sarkanais Krusts”: Agnese Trofimova, tālr.: + 371 67686312, e-pasts: agnese.trofimova@redcross.lv.