Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) īsteno un līdzdarbojas nacionāla un starptautiska mēroga projektos, lai uzlabotu mazaizsargāto iedzīvotāju dzīves apstākļus, sekmētu sociālo integrāciju un veselīgu dzīvesveidu, kā arī izglītotu iedzīvotājus par pirmās palīdzības, drošības, diskriminācijas mazināšanas  un citiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem LSK projektiem!

Nacionālie projekti: 

Projekts “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”

Projekts “Zinošs, tātad varošs”

Projektu “Pats lemju, pats daru”

Projekts “Lai top”

Projekts “Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”

Projekts “Ceļā uz rītdienu” – bez patstāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušu personu, dzīves kvalitātes paaugstināšana un integrācija sabiedrībā, tādējādi sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā

Projekts “Latvijas Sarkanā Krusta kapacitātes stiprināšana veselības jomā” – LSK veselības veicināšanas programmas darbības stiprināšana un pilnveidošana, uzlabojot t sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

Projekts “Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” – esošo un jaunu Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamu atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespēju (pakalpojumu) attīstīšana Latvijā

Projekts “LSK regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā”

Projekts “Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”

Projekts “Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Starptautiskie projekti:

Projekts “Doing local, changing global”

Projekts “PrepAGE” – vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā

Projekts „Aware and Resilient” – sabiedrības sagatavotības uzlabošana katastrofām un ārkārtas situācijām, veicinot sabiedrības informētību, stiprinot kopienas un darbojoties vienoti

Projekts Eiropas Savienības uzņēmējvalsts atbalsta vadlīniju īstenošana

Projekts Sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu brīvprātīgās aprūpes sistēmas uzlabošana Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā

Projekts “Leonardo Da Vinci” – biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” komiteju vadītāju labās prakses, kompetences un prasmju pilnveidošana