Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) īsteno un līdzdarbojas nacionāla un starptautiska mēroga projektos, lai uzlabotu mazaizsargāto iedzīvotāju dzīves apstākļus, sekmētu sociālo integrāciju un veselīgu dzīvesveidu, kā arī izglītotu iedzīvotājus par pirmās palīdzības, drošības, diskriminācijas mazināšanas  un citiem sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem LSK projektiem!

Nacionālie projekti: 

Projekts “Bezmaksas izglītojošas un veselības veicinošas ekskursijas Latvijas iedzīvotājiem vecuma grupā 55+”

Projekts “Rosība Burtniekā”

Projekts “Kāpt augstāk, redzēt tālāk”

Projekts “Viena dzīvība”

Projekts “ELP[A] – Elpo, lai priecātos”

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu 2018-2019

Projekts “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai”

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām Ziemeļļatgales, Vidzemes un Rīgas reģionā

Projekts “Zinošs, tātad varošs”

Projektu “Pats lemju, pats daru”

Projekts “Lai top”

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu” 2016

Projekts “Ceļā uz rītdienu” – bez patstāvīgas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušu personu, dzīves kvalitātes paaugstināšana un integrācija sabiedrībā, tādējādi sekmējot saliedētas sabiedrības veidošanos Rīgā

Projekts “Latvijas Sarkanā Krusta kapacitātes stiprināšana veselības jomā” – LSK veselības veicināšanas programmas darbības stiprināšana un pilnveidošana, uzlabojot t sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību

Projekts “Atvērti pasaulei, atvērti dažādībai” – esošo un jaunu Trešo valstu valstspiederīgajiem pieejamu atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespēju (pakalpojumu) attīstīšana Latvijā

Projekts “LSK regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā”

Projekts “Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei”

Projekts “Mēs kopā dzīvojam mūsu valstī”

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām

Starptautiskie projekti:

Projekts “Zināšanas rīcībā: klimata pārmaiņu sekas”

Projekts “BALTPREP” – gatavības un reaģēšanas spēju stiprināšana ārkārtas situācijās Baltijas reģionā

Projekts “AVAIL – bēgļu un patvēruma meklētāju (BPM) viedokļu paušanas veicināšana viņu integrācijas un dzīves prasmju uzlabošanai”

Projekts “Maznodrošinātu ģimeņu integrācija un jēgpilna līdzdalība iekļaujošā sabiedrībā”

Projekts “Doing local, changing global”

Projekts “PrepAGE” – vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā

Projekts „Aware and Resilient” – sabiedrības sagatavotības uzlabošana katastrofām un ārkārtas situācijām, veicinot sabiedrības informētību, stiprinot kopienas un darbojoties vienoti

Projekts Eiropas Savienības uzņēmējvalsts atbalsta vadlīniju īstenošana

Projekts Sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu brīvprātīgās aprūpes sistēmas uzlabošana Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā

Projekts “Leonardo Da Vinci” – biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” komiteju vadītāju labās prakses, kompetences un prasmju pilnveidošana