Esot SSKSP kustības sastāvā, LSK starptautisko sadarbību izvirzījusi par vienu no svarīgākajiem stratēģiskajiem mērķiem – būt par pilnvērtīgu sadarbības partneri un iekļauties SSKSP kustības īstenotajās aktivitātēs. Tiek turpināta un aizsākta sadarbība ar Norvēģijas, Austrijas, Vācijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas, Itālijas, Islandes u.c. SK nacionālajām biedrībām. 2014.gada laikā parakstīti sadarbības līgumi sadarbības turpināšanai ar Vācijas SK un Norvēģijas SK, kā arī parakstīti līgumi sadarbības uzsākšanai ar Itālijas SK un vairākām Norvēģijas SK komitejām. Aktīva sadarbība notiek gan nacionālo biedrību, gan tiešā komiteju pārstāvības līmenī.

Aicinām iepazīties ar aktuālajiem LSK starptautiskajiem projektiem!

Projekts Doing local, changing global – starptautiskā jauniešu apmaiņa brīvprātīgā darba iespēju un to dažādības atsevišķās valstīs apzināšanai, tāpat, izveidojot platformu vienotai starptautiskai brīvprātības aktivitātei projekta dalībvalstīs.

Projekts Aware & Resilient – sabiedrības sagatavotības uzlabošana katastrofām un ārkārtas situācijām, veicinot sabiedrības informētību, stiprinot kopienas un darbojoties vienoti

Projekts PrepAGE – vecāka gadu gājuma cilvēku sagatavotības uzlabošana rīcībai ārkārtas situācijās Eiropas Savienībā

Projekts Eiropas Savienības uzņēmējvalsts atbalsta vadlīniju īstenošana

Projekts Sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu brīvprātīgās aprūpes sistēmas uzlabošana Lietuvā, Latvijā un Baltkrievijā

Projekts Leonardo Da Vinci – biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” komiteju vadītāju labās prakses, kompetences un prasmju pilnveidošana