Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” aktīvi darbojas pretdiskriminācijas un iecietības veicināšanas jomā.

LSK Vairo iecietibu

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. NVO darbības atbalsta programmu (turpmāk – DAP), Sabiedrības Integrācijas Fonda padome ir apstiprinājusi biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (turpmāk – LSK) iesniegto projektu Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/086 „Latvijas Sarkanā Krusta regulāra darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā”.

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2013.- 31.12.2015.

Darbības programmas mērķis: nodrošināt LSK regulāru darbību cilvēktiesību un diskriminācijas mazināšanas jomā, ievērojot LSK darbības pamatprincipus.

Darbības programmas īstenošanas vieta: visa Latvija, jo darbības programmas īstenošanā aktīvi tiks iesaistītas LSK 28 komitejas, LSKJ 19 nodaļas, kas darbojas visos Latvijas reģionos un sekretariāts Rīgā.

Darbības programmas galvenie pasākumi:
1) nepārtraukta LSK darbība, sniedzot atbalstu Latvijas iedzīvotājiem cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālos un veselību veicinošos pasākumus, un diskriminācijas mazināšanas jomā;
2) LSK ārējās komunikācijas pilnveide jaunu biedru un brīvprātīgo piesaistei;
3) LSK kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
4) LSK jaunatnes nodaļu darbības attīstība cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālo un veselību veicinošo pasākumu īstenošanā, un diskriminācijas mazināšanas jomā;
5) iesaiste konsultāciju / sadarbības procesā ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, lai īstenotu interešu aizstāvību un cilvēktiesību ievērošanu, kā arī diskriminācijas mazināšanu un ierobežošanu.

Darbības programmas plānotie rezultāti:
1) aktīva 28 LSK komiteju un 19 LSKJ nodaļu darbība, sniedzot atbalstu Latvijas iedzīvotājiem cilvēktiesību jautājumos, t.sk. sociālos un veselību veicinošos pasākumus, un diskriminācijas mazināšanas jomā;
2) īstenota LSK komunikāciju stratēģija un biedru un brīvprātīgo skaita pieaugums par 3-5%;
3) apmācīti 70 LSK komiteju darbinieki cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
4) izstrādāta LSK rīcības stratēģija cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
5) īstenotas vismaz 3 – 5 kampaņas nacionālā un reģionālā līmenī cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā, iesaistot vietējos iedzīvotājus, uzņēmējus u.c. atbalstītājus;
6) apmācīti 75 LSK jaunatnes nodaļu pārstāvji cilvēktiesību, interešu aizstāvības un diskriminācijas mazināšanas jomā;
7) notikušas vismaz 30 konsultācijas (t.sk. dalība darba grupās, sadarbība dažādu pasākumu īstenošanā u.c.) ar valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām;

8) Pilnveidota www.redcross.lv mājaslapa projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MAC/086/2/NAC/060/2014 “Latvijas Sarkanā Krusta regulārā darbība cilvēktiesību un pretdiskriminācijas jomā” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Darbības programmas finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 42150,00LVL, no kurām 90% (37935,00LVL) ir programmas līdzfinansējums, bet 10% (4215,00LVL) projekta iesnieguma iesniedzēja finansējums.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. www.redcross.lv / www.eagrants.org / www.norwaygrants.org

Logo norwey_12