Kontaktinformācija Kontaktpersona 
Adrese: Gaiziņa iela 7, Rīga, LV-1050

E-pasts: ilona.luste@redcross.lv

E-pasts: lauris.mainieks@redcross.lv

pirmapalidziba@redcross.lv

Tālrunis: +371 27834274

Pirmās palīdzības un Ārkārtējo situāciju programmas vadītāja: Ilona Luste

PP un ĀS programmas koordinators: Lauris Mainieks

Pirmās palīdzības programma

Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) pirmās palīdzības (PP) programmai ir vairāki darbības virzieni un regulāras aktivitātes: PP apmācība, PP nodrošināšana publiskos pasākumos, PP sniegšanas sacensības skolēniem, PP demonstrējumi dažādos pasākumos un citas PP aktivitātes (bērnu un jauniešu nometnes, skolu drošības dienas u. c.).

PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBA

Pastāvīgi tiek vadīta PP apmācība visā Latvijā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 557

«Par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā» gan 15 akadēmisko stundu mācības (autovadītājiem, ieroču nēsātājiem u. c.), gan 12 akadēmisko stundu mācības bez zināšanu pārbaudes (izglītības iestāžu, ofisu darbinieki

u. c.).

Pēc uzņēmumu vēlmēm un specifikas LSK organizē arī PP seminārus un lekcijas par tādām tēmām kā defibrilatora lietošana, zīdaiņa atdzīvināšana, slimības, elektrotraumas, traumas utt., nodrošinot iespēju izvēlēties latviešu, krievu un angļu mācību valodu.

PP apmācību nodrošina 25 sertificēti pasniedzēji un 8 instruktora palīgi, kuru vadībā savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pilnīgo 8 stažieri. 2018. gadā LSK organizētās PP mācībās, seminā- ros un lekcijās apmācīti vairāk nekā 10 tūkstoši personu. LSK regulāri papildina un atjauno mācību aprīkojumu, piemēram, aizvadītā gadā iegādājoties kardiopulmonālās reanimācijas apmācības manekenus ar jauno QCPR programmu, kas dod iespēju precīzi vērtēt apmācāmo personu sniegumu, veicot sirds masāžu un elpināšanu.

IMG_4138

Izstāde BĒRNU PASAULE 2019 (25)

PIRMĀS PALĪDZĪBAS NODROŠINĀŠANA PUBLISKOS PASĀKUMOS

LSK publiskos pasākumos nodrošina pirmo me- dicīnisko palīdzību, vērtējot personu veselību un nepieciešamības gadījumā izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību un citus operatīvos dienestus.

2018. gadā LSK pirmās palīdzības komanda 30 dažādos pasākumos apkalpoja aptuveni 6650 personas. Pirmā palīdzība tika nodrošināta dažādos kultūras, sporta un atpūtas pasākumos, apmeklētākie no tiem — Dziesmu un deju svētki, Džeimsa Artura koncerts, Romas pāvesta Franciska vizīte Latvijā, mūzikas festivāli «Positivus» un «LMT Summer Sound», Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Aglonā, Prāta Vētras koncerts u.c.

2018.08.15 PP Aglona (3)

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS  SACENSĪBAS SKOLĒNIEM

Katru gadu LSK rīko pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem, lai pilnīgotu bērnu un jau- niešu zināšanas par pirmo palīdzību un sagatavotu kritiskām situācijām. 2018. gadā pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem notika

10 reģionos, piedaloties vairāk nekā 700 bērniem un jauniešiem. Labākās reģionu komandas

15. septembrī tikās Valsts pirmās palīdzības snieg- šanas sacensībās Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārzā, kur uzvarēja Cēsu Valsts ģimnāzijas komanda.

Festivāls «POSITIVUS»

No 19. līdz 23. jūlijam noritēja ikgadējais mūzikas festivāls «Positivus», kurā NMPD darbinieki ar Latvijas un Igaunijas Sarkanā Krusta pirmās palīdzības sniedzējiem rūpējās par festivāla apmeklētāju veselību.

Reliģiskie svētki Aglonā

LSK 2018. gadā Aglonā nodrošināja pirmo palīdzību gan ikgadējos Vissvētākās Jaunavas Marijas de- besīs uzņemšanas svētkos 13.–15. augustā, gan Romas pāvesta Franciska vizītes laikā 24. septembrī.

XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki

Aizvadītā vasarā no 30. jūnija līdz 8. jūlijam skanē- ja un dimdēja visa Rīga, aptuveni 43 000 dalībnie- kiem veidojot un 500 000 cilvēkiem apmeklējot Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkus. LSK darbinieki un brīvprātīgie gādāja par dalībnieku un skatītāju veselību dažādās svētku vietās — Daugavas stadionā, Mežaparka Lielajā estrādē, svētku gājiena laikā, Vērmanes dārzā utt. Svētki pagāja mierīgi un bez nopietnām problēmām.